19.04.2016

Üniversite Senatosu

Sayı : 631

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT-KABUL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE  1-  (1)  Bu  Yönerge, İstanbul Teknik  Üniversitesine  bağlı  lisans programlarına yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin başvuru ve kayıt-kabul koşullarını ve sürecini düzenler, hükümlerini kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 6287 sayılı Kanunun 14/f maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a)Aday: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı birimlere başvuran yabancı uyruklu öğrenciyi, b)Birim: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı fakülte/konservatuarı,

c)Öğrenci: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı birimlere başvurusu kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciyi,

d)Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

e)Program: Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan programları,

f)Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

g)Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

h)Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

ı)Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

     

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

 

Başvuru için temel şartlar

MADDE 4- (1) Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği programlara, Türkiye Cumhuriyeti Makamlarınca lise seviyesinde denkliği onaylanmış bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında olan ya da  mezun olmuş adaylardan ek listede belirtilen sınavların birinden yeterli puanı sağlayanlar başvurabilir.

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

 

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC  uyruklu  olup  KKTC’de  ikamet  eden  ve  KKTC’de  ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilir.

b) Adaylardan

   

(1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

(2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

(3) a) maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların(a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

(4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

(5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,

başvuruları kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru için Önkoşullar, Başvuruda Kullanılacak Sınavlar, Taban Puanlar ve Öğrenci Kontenjanları

 

Başvuru için Önkoşullar

MADDE 5– (1) Başvuruda bulunacak adaylar için aşağıdaki hususlar önkoşuldur.

a)Bu yönergenin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendinde sayılan şartları taşımak

b)Yönerge ekinde listelenen sınavlardan belirtilen asgari puanları almış olmak.

Başvuruda kullanılabilecek sınavlar ve taban puanları

MADDE 6-(1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin; Üniversite programlarına kabul edilebilmeleri için, başvurdukları program türüne göre, girmiş oldukları ulusal ve/veya uluslararası sınavların listesi ve alacakları minimum puanlar (Ek -1) de verilmiştir.

(2)Üniversite giriş statüsünde olan sınavların (SAT vb.) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır. Gerek görüldüğü takdirde bu liste senato tarafından yenilenir.

(3)Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerlidir.(ABİTUR vb)

(4)Ek-1’deki tabloda yer alan puanlar Senato kararı ile değiştirilebilir.

 

Öğrenci Kontenjanları

MADDE 7-(1) Her eğitim-öğretim yılı için yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, fakülte-konservatuvar yönetim kurullarının görüşü alınarak, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulur.

 (2) ( Değişik:Üniversite Senatosu -17/02/2022 - 797 ) Gerekli durumlarda programlar arasında kontenjan aktarımı yapılabilir.

 

Başvuru esasları

MADDE 8-(1) Senato tarafından belirlenen başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuruda istenecek belgeler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kontenjanlar, akademik takvimde belirlenen tarihlerde Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.

(2)Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Üniversitenin web sayfasından online olarak yapılır.

(3) ( Değişik:Üniversite Senatosu -12/08/2021 - 778 ) En fazla 10 tercih yapılabilir. Yerleştirme adayın tercih önceliğine göre yapılır.

 

Başvuru için gerekli belgeler

MADDE 9- (1) Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

a)Lise diplomasının onaylı örneği veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenimini görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge,

b)Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş onaylı örneği,

c)Pasaport örneği,

ç)Sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği.

2)Başvuru duyurusunda belirtilen belgeler, eksiksiz bir biçimde ve duyuruda belirtilen yöntemle sunulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt Koşulları

 

Değerlendirme

 

MADDE 10- (1) Yurt dışından Üniversiteye başvuran öğrencilerin başvuruları, ilgili fakülte-konservatuar bölüm başkanlıkları tarafından değerlendirilerek, ilgili fakülte/konservatuar yönetim kurulunun onayına sunulur.

 

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın ulusal/uluslararası sınavlardaki başarısı, diploma notu, mezun olduğu okulun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri gibi ölçütler dikkate alınabilir.

(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, ayrıca Üniversite tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili birimlerin özel yetenek sınav yönergesinde belirtilen hususlara göre yapılır.

(4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi garanti etmez.

(5) Lisans programlarına kabul edilen adaylara, online başvuru esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına beyan ettikleri e-posta adreslerine vize alabilmeleri için resmi kabul mektubu gönderilir.

 

Maddi güvence

MADDE 11-Bu kontenjanlar kapsamında başvuru yapan adayların, maddi durumlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye yeterli olduğunu maddi bir güvence göstererek belgelemeleri gerekir. Maddi güvence niteliği ve miktarı ile bu kapsamda talep edilecek belgeler her akademik yıl için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kayıt 

MADDE 12- (1) Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na kayıt yaptırırlar.

(2) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) Lise diplomasının aslı,

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi,”

c)Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,

ç)Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,

d)Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği

e)Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

f)Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak “Öğrenci Vizesi”,

g)6 adet vesikalık fotoğraf,

ğ)Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi,

h)Yabancı uyruklular kimlik numarası,

ı) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge,

i) ÜYK tarafından belirlenen maddi güvence miktarına sahip olduğuna ilişkin belge.

(3)“Türk Soy Belgesi” sahibi olanlar kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır. Öğrencilerin daha sonra getireceği belgeler kabul esnasındaki statülerini değiştirmez.

(4) Lisans programlarına yurt dışından kabul edilen öğrencilerin, programa kabul edildikleri ilk yarıyılda kayıt yaptırmaları zorunludur.

(5) Bu öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi istenmeyecek yabancılar statüsünde olmaları gerekir.

(6)Kayıt sırasında kayıt için ilan edilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur.

(7)Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar veya kayıt için gerekli olan belgelerini sunamayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

(8)Kayıt yaptırarak kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'de öğrenim görmek üzere ikamet edebilmeleri için 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı yetkili makamları tarafından verilen öğrenci ikamet iznini almaları zorunludur.

(9)Üniversiteye kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversitenin mevzuat ve yönetmeliklerine tabidir ve uymakla yükümlüdür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğretim Dili ve Eğitim-Öğretim

Öğretim Dili

MADDE 13- (1) Üniversitede öğretim dili en az %30 İngilizce olduğundan Üniversiteye bu yönerge hükümlerine göre kabul edilen öğrencilerinden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu Senato tarafından kabul edilen herhangi bir dil sınavı belgesi ile kanıtlayamayanlarla, eğitim ve öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayanlar İngilizce Hazırlık Programı’na kabul edilirler.

(2)Kayıt sırasında, Senato tarafından kabul edilen herhangi bir dil sınavı belgesi sunan öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf tutulur ve kabul edildikleri lisans programına doğrudan başlayabilirler.

(3) ( Değişik:Üniversite Senatosu -03/06/2021 - 772 ) Üniversitenin %100 İngilizce lisans programlarına kabul hakkı kazanan öğrencilerin universite senatosunun belirlediği merkezlerden verilecek en az B1 düzeyinde bir Türkçe Yeterlilik Belgesini kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na ibraz etmeleri gerekmektedir.

(4) ( Değişik:Üniversite Senatosu -23/09/2021 - 784 ) Fakültelerin en az %30 İngilizce eğitim verilen lisans programları ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarına(%100 İngilizce eğitim verilen müzikoloji programı hariç) kabul edilen ve C1 düzetinde Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayan öğrencilerin (KKTC uyruklular hariç) lisans eğitimine başlayabilmeleri için kayıt tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde üniversite senatosunun belirlediği merkezlerden verilecek en az C1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesini almaları ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu süre zarfında Türkçe Yeterlilik Belgesini getiremeyen öğrenciler ek 1(bir) yıl süre ile izinli sayılırlar. Türkçe Yeterlilik Belgesi olmayan yabancı uyruklu öğrenciler İngilizce hazırlık veya bölüm programlarına dahil olamazlar. Yasal süre sonunda Türkçe Yeterlilik Belgesini ibraz eden öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. Yasal süreler içerisinde Türkçe Yeterlik Belgesini ibraz etmeyen öğrencilerin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından silinir.Ancak, C1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesini eğitim yılının birinci yarıyılının sonunda ibraz eden öğrenciler, üniversite senatosunun kabul ettiği İngilizce Yeterlilik Dil Belgelerinden birini sunması durumunda eğitim yılının ikinci yarıyılında lisans eğitimine başlayabilirler. Fakültelerin en az %30 ya da %100 İngilizce eğitim veren programlarına kabul edilen yabancı uyruklu olup liseyi Türkiye'de okumuş öğrencilerin Türkçe Yeterlik Belgesi ibraz etmeleri gerekmemektedir.

Öğrenim Ücretleri ve Burs Olanakları

Madde 14- (1)Yurt dışından kabul edilen öğrenciler her yıl Bakanlar Kurulu Kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğretim ücretlerini öderler.

(2)Bu öğrencilerin öğrenim ücretinden muafiyet veya indirim koşullarına ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2922 sayılı Kanun, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 16- 05.07.2012  tarih ve 552 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren “İstanbul Teknik Üniversitesinin Lisans Programlarına Kabul Edilecek Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Aranacak Sınav ve Başvuru Koşularına İlişkin Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

EKLER:

1- Başvuruda geçerli olan sınavlar ve taban puanlarına ilişkin tablo