06.04.2023

Üniversite Senatosu

Sayı : 830

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT-KABUL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE  1-  (1)  Bu Yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı lisans programlarına yurtdışından öğrenci alımına ilişkin başvuru ve kayıt-kabul koşullarını ve sürecini düzenler, hükümlerini kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 6287 sayılı Kanunun 14/f maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Aday: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı birimlere başvuran yabancı uyruklu öğrenciyi,

b) Birim: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı fakülte/konservatuarı,

c) Öğrenci: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı birimlere başvurusu kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciyi,

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

e) Program: Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan programları,

f) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

ı) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini

j) GCE AL: “General Certificate of Education” Cambridge A Level belgesini

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu

l) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulu’nu

ifade eder.

     

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

 

Başvuru için temel şartlar

MADDE 4- (1) Üniversitenin yurtdışından öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği programlara, Türkiye Cumhuriyeti Makamlarınca lise seviyesinde denkliği onaylanmış bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında olan ya da mezun olmuş adaylardan ek listede belirtilen sınavların birinden yeterli puanı sağlayanlar başvurabilir.

(2) Yurt dışından öğrenci alımı için ilan edilen kontenjanlara YÖK’ün “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”da belirtilen koşulları sağlayan adaylar başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru için Önkoşullar, Başvuruda Kullanılacak Sınavlar, Taban Puanlar ve Öğrenci Kontenjanları

 

Başvuru için Önkoşullar

MADDE 5– (1) Başvuruda bulunacak adaylar için aşağıdaki hususlar önkoşuldur.

a) YÖK’ün “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”da belirtilen koşulları sağlamak.

b) Yönerge ekinde listelenen sınav sonuçlarından veya diplomalardan birinden asgari puana sahip olmak.

Başvuruda kullanılabilecek sınavlar ve taban puanları

MADDE 6-(1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin; Üniversite programlarına kabul edilebilmeleri için, başvurdukları program türüne göre, girmiş oldukları ulusal ve/veya uluslararası sınavlar ve sahip olmaları gereken minimum puanlar Senato tarafından belirlenir ve YÖK onayının ardından yürürlüğe girer. (Ek-1)

(2) Üniversite giriş statüsünde olan sınavların (SAT vb.) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.

(3) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerlidir.(ABİTUR vb).

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan puanlar Senato kararı ve YÖK onayı ile değiştirilebilir.

 

Öğrenci Kontenjanları

MADDE 7-(1) Her eğitim-öğretim yılı için yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, fakülte-konservatuvar yönetim kurullarının görüşü alınarak, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulur.

 (2) Gerekli durumlarda programlar arasında kontenjan aktarımı yapılabilir.

 

Başvuru Esasları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler

MADDE 8-(1) Senato tarafından belirlenen başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuruda istenecek belgeler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kontenjanlar, akademik takvimde belirlenen tarihlerde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(2) Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Üniversitenin ilgili internet sayfasından yapılır.

(3) Adaylar en fazla 10 programa tercih yapabilirler. Yerleştirme adayın tercih önceliğine göre yapılır.

(4) Başvuru duyurusunda belirtilen belgeler, eksiksiz bir biçimde ve ilgili duyuruda belirtilen yöntemle sunulur.

(5) Başvuru için gerekli belgeler Türkçe veya İngilizce dilinde değilse, belgelerin Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümesi de belgelerin asıllarıyla birlikte başvuruda ibraz edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt Koşulları

 

Değerlendirme

 

MADDE 9- (1) Yurt dışından Üniversiteye başvuran öğrencilerin başvuruları, ilgili fakülte-konservatuar bölüm başkanlıkları tarafından değerlendirilerek, ilgili fakülte/konservatuar yönetim kurulunun onayına sunulur.

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın ulusal/uluslararası sınavlardaki başarısı, diploma notu, mezun olduğu okulun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri gibi ölçütler dikkate alınabilir.

(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, ayrıca Üniversite tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili birimlerin özel yetenek sınav yönergesinde belirtilen hususlara göre yapılır.

(4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi garanti etmez.

(5) Lisans programlarına kabul edilen adaylara, çevrimiçi başvuru esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına beyan ettikleri e-posta adreslerine vize alabilmeleri için resmi kabul mektubu gönderilir.

 

Maddi güvence

MADDE 10- Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında başvuru yapan adayların, maddi durumlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye yeterli olduğunu maddi bir güvence göstererek belgelemeleri gerekir. Maddi güvence niteliği ve miktarı ile bu kapsamda talep edilecek belgeler her akademik yıl için ÜYK tarafından belirlenir ve ilgili internet sayfasında duyurulur.

Kayıt 

MADDE 11- (1) Öğrencilik hakkı kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Kesin kayıt için gerekli belgeler Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sitesinde duyurulur.

(3) “Türk Soy Belgesi” sahibi olanlar kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır. Öğrencilerin daha sonra getireceği belgeler kabul esnasındaki statülerini değiştirmez.

(4) Lisans programlarına yurt dışından kabul edilen öğrencilerin, programa kabul edildikleri ilk yarıyılda ve akademik takvimde ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmaları zorunludur.

(5) Bu öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi istenmeyecek yabancılar statüsünde olmaları gerekir.

(6) Kesin kayıt sırasında kayıt için ilan edilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur.

(7) İlan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan veya kayıt için gerekli olan belgelerini sunamayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

(8) Kayıt yaptırarak kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'de öğrenim görmek üzere ikamet edebilmeleri için 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı yetkili makamları tarafından verilen öğrenci ikamet iznini almaları zorunludur.

(9) Üniversiteye kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversitenin mevzuat ve yönetmeliklerine tabidir ve uymakla yükümlüdür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğretim Dili ve Eğitim-Öğretim

Öğretim Dili

MADDE 12- (1) Üniversitede öğretim dili en az %30 İngilizcedir.

(2)Yurt dışı kontenjanlarından Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden Fakültelerin en az %30 İngilizce eğitim verilen lisans programları ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarına(%100 İngilizce eğitim verilen müzikoloji programı hariç) kabul edilen öğrencilerin;

a) Öğrenimlerine başlayabilmeleri için C1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesi ibraz etmeleri zorunludur.

b) C1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayan öğrencilere, ilgili belgeyi alabilmeleri için kesin kayıt tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre verilir.

c) C1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayan öğrenciler, İngilizce hazırlık eğitimi de dahil olmak üzere, Üniversitede eğitimlerine başlayamazlar.

d) C1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik belgesi bulunan ancak İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen İngilizce yeterlilik belgesi bulunmayan öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca İngilizce hazırlık eğitimine tabi tutulurlar.

e) C1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesi ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen İngilizce yeterlilik belgesi ibraz eden öğrenciler, takip eden yarıyılda lisans eğitimlerine başlayabilirler.

(3) Yurt dışı kontenjanlarından Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden Fakültelerin %100 İngilizce eğitim verilen lisans programları ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümüne kabul edilen öğrencilerin;

a) Kesin kayıt tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde B1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesi ibraz etmeleri zorunludur.

b) Öğrenimlerine başlayabilmeleri için İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen İngilizce yeterlilik belgelerinden birini ibraz etmeleri zorunludur.

c) İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen İngilizce yeterlilik belgelerinden birini ibraz etmeyen öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca İngilizce hazırlık eğitimine tabi tutulurlar.

(4) Türkçe Yeterlilik Belgeleri, Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ya da yurt dışındaki Yunus Emre Enstitüleri’nden alındığı takdirde geçerlidir.

(5) Yasal süreler içerisinde Türkçe Yeterlilik Belgesini ibraz etmeyen öğrencilerin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(6) Fakültelerin en az %30 ya da %100 İngilizce eğitim veren programlarına kabul edilen yabancı uyruklu olup liseyi Türkiye'de okumuş öğrencilerin Türkçe Yeterlik Belgesi ibraz etmeleri gerekmemektedir.

(7) Fakültelerin en az %30 ya da %100 İngilizce eğitim veren programlarına kabul edilen KKTC uyruklu öğrencilerin Türkçe Yeterlilik Belgesi ibraz etmeleri gerekmemektedir.

Öğrenim Ücretleri ve Burs Olanakları

Madde 13-(1) Yurt dışından kabul edilen öğrenciler her yıl Bakanlar Kurulu Kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğretim ücretlerini öderler.

(2) Bu öğrencilerin öğrenim ücretinden muafiyet veya indirim koşullarına ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2922 sayılı Kanun, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 15-(1) 19.04.2016 tarih ve 631 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren “Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

EKLER:

1- Başvuruda geçerli olan sınavlar ve taban puanlarına ilişkin tablo