2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları

A) Kontenjanlar

Kontenjanlar aşağıdaki linkte yer almaktadır. https://yoksis.yok.gov.tr/websitesi/kontenjan/yatayGecis.zul

B) Başvuru Takvimi

Yatay Geçiş Başvuruları 22 – 26 Ocak 2024
Başvuruların İlgili Komisyon Tarafından Değerlendirilmesi 29 – 30 Ocak 2024
Yatay Geçiş Hakkı Kazananların İlanı 02 Şubat 2024
Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 05 – 06 Şubat 2024
Yedekten Asile Geçenlerin İlanı ve Kabulü 08 – 09 Şubat 2024

C) Başvuru Koşulları

Aşağıda belirtilen koşulların sağlanması gerekmektedir.

a) Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. (Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’inin aynı olduğu tespit edilen diploma programıdır.)

b) Önlisans diploma programlarının hazırlık sınıfı ile ilk yarıyıl ve son yarıyılına, yatay geçiş yapılamaz.

c) İngilizce yeterliliğini gösteren ve Üniversitenin resmi internet adresinde ilan edilen belgelerden birisini başvuru esnasında sunmaları gerekmektedir.

Sınav Geçerlilik Süresi Başarı Puanı
İTÜ YDY Yeterlilik 2 Yıl 60/100
TOEFL IBT 2 Yıl 72/120
PTE Akademik 2 Yıl 55/90

(TOEFL IBT ve PTE Academic sınav sonuçlarının devlet üniversitelerinde bulunan sınav merkezlerinden alınmış olması gerekmektedir.)

d) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer diploma programına kayıtlı veya izinli olması ve öğrencilik haklarından yararlanıyor olması zorunludur.

e) Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az bir yarıyılı tamamlamış olması zorunludur.

f) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait öğretim planlarında belirtilen tüm dersleri dönem kaybı olmaksızın almış ve başarmış olması (kredili derslerde en az CC, kredisiz derslerde BL) zorunludur.

g) Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim planında yer alan tüm dersleri almamış olan ya da herhangi bir dersten notu 4'lük not sistemine göre (2.00)'den daha düşük olan öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

h) Öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50/ 4.00 (yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 60/100) olması zorunludur.

i) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda yatay geçiş yapacağı yarıyıla kayıt olup, o yarıyılı okumamış olması zorunludur.

j) Yatay geçiş ile gelen öğrencinin daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdiği süreler de öğrencinin başvuracağı yarıyıl hesabına katılır.

k) Uyruklarından biri TC veya KKTC olan adaylar kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş kontenjanlarına TYT puanı ile başvurmak zorundadır.

l) Kurumlar arası yatay geçişte göz önüne alınacak puan türü “TYT” şeklindedir.

m) Kurumlar arası yatay geçiş başvuru tarihleri, ilgili yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversite resmi internet sitelerinde ilan edilir.

D) Başvuru İçin Gerekli Belgeler

22 - 26 Ocak 2024 tarihleri arasında aşağıdaki belirtilen belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. 26 Ocak 2024 saat 17:00'da başvurular sona erecektir. Posta ile yapılacak başvurularda postada gecikmelerin yaşanabileceği göz önünde bulundurularak gönderimin son günlere bırakılmaması önemle duyurulur. Başvurular sona erdikten sonra ulaşan postalar kabul edilmeyecektir.

1. İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen belgelerden biri

2. Onaylı Not belgesi (Transkript ): Transkript Ocak 2024 tarihinden itibaren alınmış ve onaylı olması gerekmektedir. Not açıklamalarının bulunduğu sayfanın da gönderilmesi gerekmektedir. Ders notları 4'lük veya 100'lük olmayan transkriptlerde notların 4'lük sistemdeki karşılıkları transkripte yer almalı yoksa notların 4'lük sistemdeki karşılıkları ayrı bir onaylı yazı ile eklenmelidir. Hazırlık eğitimi almış olan öğrencilerin transkriptlerinde bu dönem "Hazırlık" olarak belirtilmemişse Hazırlıkta okudukları dönemleri belirten onaylı bir yazı eklemeleri gerekmektedir.

3. Onaylı ders planı (4 yarıyıla ait müfredat programı)

4. Onaylı Ders Katalog Formları (Ders İçerikleri) ( Ders katalog formunda/ders içeriğinde, konuların hafta bazında içerikte görünmesi gerekir. Teorik ve uygulamalı ders aynı derste birlikte veriliyorsa ders içeriğinde uygulama kapsamında yapılan faaliyetlerin belirtilmesi gerekmektedir. İçerikte görünmediği takdirde intibak değerlendirmesi yapılmayacaktır.)

5. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin onaylı belge

6. ÖSYS Sonuç Belgesi (TYT puanları gösteren sınav sonuç belgesi ve kayıtlı üniversiteye yerleştiğine dair üzerinde doğrulama kodu olan sonuç belgelerinin internet çıktısı)

7. İkinci Öğretimden başvuran öğrencilerin başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10'a girdiklerine ilişkin onaylı belge

8. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından kaydı silinen öğrenciler ilişiğinin kesildiğine dair onaylı belge (Belgede Kayıt silinme nedeni ve tarihi yazılmış olması gerekir.)

Yukarıda geçen onaylı ibaresi: Mühürlü, kaşeli ve imzalı yada elektronik imzalı belgeyi ifade eder. Barkodlu veya doğrulama kodlu belgeler de kabul edilecektir. Üniversite web sayfalarında ders içeriklerinin bulunduğu link adresleri de kabul edilecektir.

ÖNEMLİ UYARI: Gerçeğe aykırı bilgi veya belge beyan eden adayların başvurusu geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem yapılacaktır.

Not: Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, yatay geçiş yapmasında herhangi bir engel olmadığına dair belge de istenilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

a) Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için duyuruda belirtilen belgelerin, akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmeler adayın sorumluluğundadır. Başvuru tarihinden sonra ulaşan postalar geçersiz başvuru sayılacaktır. Elektronik posta ile gönderilmiş olan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu tarafından, başvuru koşulları açısından değerlendirilir. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları reddedilir.

c) Başvuru koşullarını sağlayan adaya ilişkin ön değerlendirme, “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile, Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve bu yönergede belirtilen ilkeler esas alınarak, ilgili kurulun belirlediği komisyon tarafından yapılır.

d) Değerlendirme puanı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

e) Değerlendirme puanı virgülden sonra beş haneli olarak uygulanır.

f) Kurumlararası yatay geçiş yapmaya hak kazanan öğrenciler asil ve yedekleri ile birlikte Üniversitenin resmi internet sayfasında ilan edilen akademik takvimde belirtilen tarihte duyurulur.

g) Kurumlararası yatay geçiş ilgili kurulu kararı ile kabul edilen öğrencilerin, kesin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

h) Kurumlararası yatay geçiş hakkı kazanan öğrenci, kesin kayıt işlemlerini Akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde duyuruda belirtildiği şekilde yapar.

i) Asil olarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kesin kayıt yaptırmayan olması durumunda, bir defaya mahsus kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin listesi Üniversitenin resmi internet sitesinde ilan edilir. Yedek listede bulunan öğrenci, kesin kayıt işlemlerini Akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde yapar.

j) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, ilgili mevzuat hükümlerinin de bulunmaması halinde, Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yatay Geçiş Hakkı Kazanların İlanı

İTÜ dışından yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin listesi ve kayıt için gerekli belgeler 02 Şubat 2024 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde http://www.sis.itu.edu.tr/ ilan edilecektir.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, yatay geçiş yapmasında her hangi bir engel olmadığına dair belge de istenilecektir.

G) Ders İntibak İşlemleri

İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Başvuruda beyan edilen ders katalog formları, transkript ve başvuruda beyan edilen dersler dikkate alınarak intibak işlemleri Meslek Yüksekokulu İntibak Komisyonu tarafından yapılacaktır.


Belge Sonu