26.05.2017

Üniversite Senatosu

Sayı : 653

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, uzaktan eğitim programları hariç, İstanbul Teknik Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esasları ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönerge, yatay/dikey geçiş yaparak veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen, daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ilişiği kesilen veya mezun iken İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan, benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili işlemleri ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge İstanbul Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite/İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesini,

b) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Fakülte/Konservatuar yönetim kurulunu,

f) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu bir diploma programından Üniversite içinde aynı düzeydeki diğer diploma programına geçişini,

g) Kurumlar arası yatay geçiş: Başka bir yükseköğretim kurumundan üniversitenin aynı düzeydeki diploma programına geçişi,

h) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Öğrencinin almış olduğu ve ortalamaya katılan tüm derslere ait kredilerin başarı notları ile çarpımından oluşan toplam değerin kredi toplamına bölümünü,

i) Öğrenim Belgesi (Transkript): Öğrencinin Üniversitede aldığı derslere ait bütün notları ve işaretleri gösteren belgeyi,

j) Öğrenci Bilgi Sistemi: Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ait elektronik bilgi yönetim sistemini,

k) Üniversitenin Resmi İnternet Adresi: Üniversitenin öğrenci işleri resmi internet adresini (www.sis.itu.edu.tr),

l) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

(Başvuru)

Başvuru

MADDE 5-(Değişik:ÜS-18/05/2023-834)(1) Daha önceki bir yükseköğretim kurumunda almış olduğu derslerin intibakını talep eden öğrenci, Lisans programına kesin kaydını yaptırıp, İngilizce Hazırlık Programını tamamladıktan veya İngilizce yeterlilik sınavını geçtikten sonra, lisans programından ders almaya başlamadan önceki yarıyılda Üniversitenin resmi internet adresinde ilan edilen tarihlerde başvurusunu yapmak zorundadır. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş (Ek Madde 1) yapmak isteyen öğrencilerin intibak işlemi başvuru esnasında yapılır. Lisans programından ders almaya başladıktan sonra ders intibakı başvurusu kabul edilmez.

(2) Daha önceki bir yükseköğretim kurumunda almış olduğu derslerin intibakını talep eden öğrencinin başvurusu, Lisansüstü(Yüksek lisans/Doktora) programına kesin kaydını yaptırdığı tarihte, ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya resmi vekiller tarafından yapılması zorunludur.

(3) “İTÜ Muafiyet ve İntibak işlemleri Not Dönüşüm Tablosu ” nda eşlenik not karşılığı bulunmayan ders notu tipleri için ilgili dersin muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.

(4) Açık Öğretim Fakültelerinde öğrenim görülen dersler için muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.

(5) Daha önce mezun olunan bir yükseköğretim kurumundan alınıp başarılan ve mezuniyet ortalamasında kullanılan derslerin muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.

(6) Ön lisans eğitimi sırasında alınmış derslerin MAT, FIZ, KIM ve ING kodlu genel havuz derslerine intibak işlemleri yapılmaz.

(7) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri hariç olmak üzere en çok 5 akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için muafiyet istenebilir. Yabancı dil dersleri için de bu süre 5 akademik yıldır.

(8) Başvuru ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı veya e-imzalı) ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) eklenmesi gerekir. Bu konuda, fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Muafiyet ve İntibak ile İlgili Hususlar, Hazırlık Sınıfı Muafiyet Esasları, Dikey  Geçişe İlişkin Muafiyet ve İntibak Esasları)

 

Muafiyet ve İntibak ile İlgili Hususlar

MADDE 6- (1) Fakülte/Müdürlük Muafiyet ve İntibak Komisyonları, öğrencinin muafiyet istediği dersler ile ilgili gerekli incelemeleri yaparak, daha önce alınan, başarılı olunan ve muafiyet talep edilen tüm dersler için kararını bir kerede verir. Enstitülerde söz konusu işlemi “Program Yürütme Kurulu” gerçekleştirir.

(2) Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam ederler. Öğrencilerin muafiyet ve intibakları ile ilgili işlemler fakülte/enstitü/müdürlüğe başvuru süresinin bitiminden itibaren iki hafta içinde sonuçlandırılır. Öğrenciler, sonraki yarıyıllarda muafiyet ve intibak talebinde bulunamaz.

3) ATA ve TUR kodlu dersler hariç,  Muafiyet istenen dersin; eşit ve daha yüksek kredili olması şartıyla, zorunlu veya seçmeli olması durumuna ve öğrenim diline bakılmaksızın ders içeriği uyumu/yeterliliği Muafiyet ve intibak komisyonları ve program yürütme kurullarınca incelenerek hazırlanan rapor ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrencilerin intibakları ilgili yarıyıla yapılır.

(4)(Değişik:ÜS-21.09.2023-844) ATA ve TUR kodlu derslerin kredilerine bakılmaksızın ders notunun CC veya üzeri olması koşuluyla Muafiyet ve intibak komisyonları ve program yürütme kurullarınca intibak işlemi yapılır. İTÜ'de kabul edildiği lisans programının ders planında kredisiz olduğu için(BL) harf notu ile değerlendirilen derse karşılık sayılan ve harf notu BL (Başarılı), Geçti vb. olan derslerin intibakları yapılır.

(5) İTÜ’de alınan ve Senato tarafından birbirine denk sayılan derslerin intibak işlemi yapılır.

(6) İTÜ’deki BIL101E dersi  muafiyet sınavından başarılı olan öğrencilerin BIL101E dersine intibakı yapılır.

(7)(Değişik:ÜS-21.09.2023-844) Ders öğrenme çıktıları, kredi ve içerik bakımından muafiyeti ilgili intibak komisyonunca uygun bulunan, ilgili yönetim kurulunca onaylanan ve harf notu bu yönerge ekinde yer alan “İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Not Dönüşüm Tablosu”na göre CC ve üzeri olan derslerin intibakı yapılır. İTÜ'de kabul edildiği lisans programının ders planında kredisiz olduğu için(BL) harf notu ile değerlendirilen derse karşılık sayılan ve harf notu BL(Başarılı), Geçti vb. olan derslerin intibakları yapılır. Muafiyeti istenen dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.

(8) Birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) dikkate alınarak intibak yapılır.

(9) Fizik ve Kimya dersleri hariç olmak üzere, bir ders birden fazla derse muafiyet işleminde kullanılamaz. İTÜ dışından alınmış Fizik ve Kimya genel havuz dersleri gibi teori ve laboratuvarın birlikte işlendiği bir dersin, kredisinin ve içeriğinin yeterli olması koşuluyla, teori ve laboratuvar derslerine intibakı yapılır.

(10) Daha önce İTÜ’de veya farklı üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrencilerin, öğrenim gördükleri program tarafından muafiyet verilen derslerden muaf olmak istemesi durumunda, bu yönergenin 5. Maddesi yedinci fıkrasındaki süreler dikkate alınarak, ilgili dersleri okudukları yıl ve o üniversitedeki ders içerikleri esas alınır. Bu içerikler ve kredi uyumları  incelenmeden başka bir üniversite tarafından yapılan muafiyet işlemi değerlendirmeye alınmaz.

(11) Muaf olunan ders kredi sayısı ilgili programın ders planındaki derslerin toplam kredisinin yüzde ellisini geçemez.  Muafiyet istenen dersler, toplam derslerin yarısından fazla ise, öğrencinin muafiyet istediği derslerden en yüksek nottan başlayarak muaf edilecek dersler belirlenir. Notların eşit olması halinde ise kredi yüksekliği dikkate alınır. Aynı Enstitünün aynı anabilim dalındaki aynı isimli lisansüstü programları arasındaki yatay geçiş muafiyet ve intibak işlemlerinde, kredinin yüzde elli sınırını aşması durumu, Enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir.

(12) Yapılan muafiyet/intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 1 hafta içinde ilgili Fakülte Dekanlığı /Konservatuvar Müdürlüğüne yapılır.

Hazırlık Sınıfı Muafiyet Esasları

MADDE 7- (1) İstanbul Teknik Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin Hazırlık Sınıfından muaf olabilmeleri için, o yılki akademik takvimde ilan edilen İngilizce Yeterlilik Sınavına girip başarılı olmaları veya İTÜ Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki koşulları sağlayan öğrenciler lisans programlarına başlayabilirler. Başarısız olan öğrenciler Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Dikey Geçişe İlişkin Muafiyet ve İntibak  Esasları

MADDE 8- (1) Dikey Geçiş Sınavı ile lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere, Dikey geçişler hakkında Meslek Yüksek Okulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Yabancı dille öğretim yapılan lisans programlarına kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için, o yılki akademik takvimde ilan edilen İngilizce Yeterlilik Sınavına girip başarılı olmaları veya İTÜ Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık sınıfına devam ederler.

(3) Yabancı dil koşulunu sağlayarak Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilerin ön lisans eğitimi sırasında almış ve başarmış oldukları derslerin MAT, FIZ, KIM ve ING kodlu genel havuz derslerine intibak işlemleri yapılmaz. Ancak, söz konusu dersler dışında, ders öğrenme çıktıları, kredi ve içerik bakımından muafiyeti ilgili intibak komisyonunca uygun bulunan, ilgili yönetim kurulunca onaylanan ve harf notu bu yönerge ekinde yer alan “İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Not Dönüşüm Tablosu”na göre CC ve üzeri olan derslerin intibakı yapılır.

(4)  Muafiyet ve İntibak işlemlerine ilişkin diğer hususlar bu yönergenin 5. ve 6. maddelerinde bulunan ilgili hükümlere göre uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(Muafiyet ve İntibak İşlemlerinin Sonuçlandırılması)

Muafiyet ve İntibak İşlemlerinin Sonuçlandırılması

MADDE 9- (1) Muafiyet işlemleri ilgili dekanlık/müdürlük muafiyet ve intibak komisyonları tarafından yürütülür. Komisyon raporunu ilgili Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu karar sonuçları öğrencilere, öğrenci bilgi sisteminden duyurulur.

(2) Yönetim Kurulu kararında öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirildiği ve öğrencinin daha önce okuduğu dersin kodu, adı, kredisi, dersi ingilizce alıp almadığı ve başarı notu ile bu derse karşılık muaf olunan dersin adı, kodu ve kredisi belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

(Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlükden Kaldırılan Yönerge, Yürürlük ,Yürütme)

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 10- (1) Bu yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İstanbul Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Üniversite Senatosunun kararları uygulanır.

Yürürlükden Kaldırılan Yönerge

MADDE 11 – (1) Üniversite Senatosu'nun 29.03.2012 tarih ve 552 sayılı toplantısında kabul edilen " İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu'nun 26.05.2017 tarihli 653 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 13-(1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.


Muafiyet ve İntibak işlemleri Not Dönüşüm Tablosu