Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 468E Nonlineer Dalgalar İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 331 MIN DD
veya MAT 331E MIN DD
veya MAT 234 MIN DD
veya MAT 234E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Korteweg-de Vries Denklemi; lineer dalga denklemi, çözümlerin süperpozisyonu. Lineer dispersif dalga denklemi, dispersiyon. En basit lineer olmayan dalga denklemi, çözümlerin çokdeğerliliği. Nonlineerlik ve dispersiyon arasındaki denge, KdV denklemi.KdV Denkleminin Elemanter Çözümleri; KdV denkleminin gezen dalga çözümlerinin kalitatif davranışları, çözümlerin Jakobi eliptik fonksiyonlarla ifadesi. Çözümlerin limit davranışları, yalnız dalga çözümleri. Saçılma ve Ters Saçılma Problemleri; saçılma problemi, ters saçılma problemi, Marchenko denkleminin çözümü.KdV için Başlangıç-Değer Problemi; çözümün inşası, yalnız dalga ve iki soliton çözümleri. KdV Denkleminin Bazı Özellikleri; korunum yasaları, KdVdenklemi için Lax formülasyonu. Hirota metodu, KdV denkleminin bilineer formu. KdV denklemi için Backlund dönüşümü. Painleve Özelliği ve Sayısal Çözümler; KdV denkleminin Painleve özelliği.KdV denkleminin çözümlerinin sayısal olarak incelenmesi.