Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 442E Bilgi Teknolojileri için Teknoloji ve Yenilik Yönetimi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders bilgi teknolojilerinde yenilikçi ve yaratıcı bakı ş ın önemini ö ğ retmeyi amaçlar. Kurumların teknolojik yeniliklerini nasıl ticarile ş tirebilecekleri ve bununla birlikte risk ve faydaların nasıl yönetilebilece ğ i konuları i ş lenecektir. Kurum içi ve dı ş ı fikirlerin açık yenilik modeliyle nasıl bir araya getirilebilece ğ i ve yeniliklerin kurum içine ve dı ş arıya nasıl aktarılabilece ğ i tartı ş ılacaktır.