Azami Öğretim Süresini Tamamlamasına Rağmen Mezun Olamayan Lisans Son Sınıf Öğrencilerinin Kullanacakları Ek1 ve Ek2 Sınavları Hakkında Bilgilendirme

 1. 2547 sayılı Kanunun 44/c maddesine göre, lisans öğretimine başladığı tarihten itibaren 7 yıllık azami öğretim süresi sonunda mezun olamayan, üniversitemizin lisans programlarına kayıtlı son sınıf öğrencilerine öğretim planlarında yer alan, daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde 2 ek sınav, ek sınav1 ve ek sınav2 hakkı verilir. Bu öğrencilere, öğretim planlarında yer alan azami öğretim süreleri içerisinde daha önce hiç almadıkları dersler için iki ek sınav hakkı verilmez.
 2. a)2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda 7 yıllık azami öğrenim süresi dolup Ek1, Ek2 sınav hakkı kullanacak öğrenciler; Ek1 Sınav haklarını takip eden Güz yarıyılı sonunda, Ek2 Sınav haklarını ise Bahar yarıyılı sonunda kullanacaklardır.

  b)2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı sonunda 7 yıllık azami öğrenim süresi dolup Ek1, Ek2 sınav hakkı kullanacak öğrenciler; Ek1 Sınav haklarını takip eden Bahar yarıyılı sonunda, Ek2 Sınav haklarını ise Güz yarıyılı sonunda kullanacaklardır.
 3. Ek1, Ek2 sınav hakkı kullanacak öğrencilerin sınav kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
 4. Başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav sonucuna göre yapılan, sadece uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, Tasarım Projesi/Diploma Projesi ve benzeri nitelikteki dersler için, ek sınav hakkı verilmez.
 5. Birinci ek sınavda başarılı olan öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı dersin ikinci ek sınavına giremez. Birinci ek sınav hakkını kullanmayan öğrenciler, ikinci ek sınav hakkını kullanabilirler. Birinci ve ikinci ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.
 6. Birinci ve ikinci ek sınavlarda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Yarıyıl içinde alınan notlar hesaba katılmaz.
 7. Ek sınav hakkı kullanılarak başarılan dersin harf başarı notu öğrencinin ek sınav hakkı kullandığı yarıyıla işlenir ve not dökümüne yansıtılır.
 8. Birinci ve ikinci ek sınavlar sonunda daha önce alınmayan veya sınava girme hakkı kazanılmayan dersler varsa öğrencilerin, bu derslere İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre kayıt olmaları ve belirtilen süreler içinde sınavlara girmeleri zorunludur.
 9. Ek süre verilen öğrenciler, açılacak derslere kayıt yaptırarak, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde dersin sınavlarına gireceklerdir. Bu derslerden sadece uygulamalı dersler ile daha önce biç alınmamış veya alınıp ta sınava girme hakkı elde edilememiş derslere devam zorunluluğu vardır. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek başarı notu, devam şartı dışındaki yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav sonucu göz önünde bulundurularak dersin öğretim üyesince değerlendirilir.
 10. Ek süre verilen öğrenciler, ilgili yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.