07.10.2000 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 24193

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

Tanım ve Amaç

Madde 1- Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilerek, eğitim öğretim verimliliğini artırmayı amaçlayan öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlayan ve çift anadal yapmalarını destekleyen bir eğitim-öğretim programıdır.

Yaz Öğretimi ile ilgili Esaslar

Madde 2- İTÜ.nün ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında yer alan tüm derslerin, verilmeleri gereken güz ve bahar yarıyıllarında açılması zorunludur. Bu derslerin açılması yaz öğretimi programına ertelenemez.

Madde 3- Yaz öğretiminin, kayıt, öğretim ve sınav tarihleri üniversite senatosunca belirlenir. Yaz öğretiminin öğrenim süresi en az 7 haftadır. Yaz öğretiminde açılan her ders için, normal güz veya bahar yarıyılında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Madde 4- Yaz öğretimi, her yıl üniversite yönetim kurulu tarafından seçilen ve üç öğretim üyesinden oluşan Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilir.

Madde 5- Yaz öğretiminde bir dersin açılıp açılmamasına ve açılma koşullarının tespitine ilgili yönetim kurulları karar verir.

Madde 6- Yaz öğretiminde açılacak dersler, bölümün (enstitülerde ana bilim dalı) olumlu görüşü ve fakülte, enstitü, konservatuar, meslek yüksek okulu Yönetim Kurulunun onayı ile Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu'nca belirlenir ve ilgili birimlerde ilan edilir. Öğrenciler yaz öğretimi kayıt haftası içerisinde bu derslere kaydolurlar. Gerekli koşullar oluştuğu takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ile ders açılır. Daha önce açılacağı ilan edilmediği halde, yeterli öğrenci sayısına ulaşmış dersler ilgili kurul kararı ile açılabilir.

Madde 7- Yaz öğretiminde öğrenci ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladığı dersleri (bitirme çalışması hariç) alabilir.

Madde 8- Yaz öğretiminde öğrenci İTÜ içinden ve dışından en fazla 12 kredilik ders alabilir.

Madde 9- Yaz öğretiminde açılan derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun tespiti İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

Madde 10- Yaz öğretimi sınav döneminde; ek sınav I, ek sınav II hakları kullanılamaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler kayıt yaptırmak koşulu ile yaz öğretimi sonu sınavına girebilirler.

Madde 11-Yaz öğretiminden önceki yarıyıl sonu itibariyle 19.1.2000 tarihli ve 23938 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18/a ve 6. maddeleri uyarınca atılma durumuna gelen öğrenciler dışında ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler de yaz öğretiminden aynı yönetmeliğin 10. maddesi gereğince yararlanırlar.

Madde 12- Yaz öğretiminde alınan dersler bunu takip eden güz yarıyılı başında ağırlıklı genel not ortalamasında dikkate alınır.

Madde 13- Yaz öğretimi sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere çıkış belgeleri verilir. Bu öğrencilerin mezuniyet sıralaması, yaz öğretimi dönemi belirtilmek suretiyle yapılır.

Madde 14- Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri uygulanır.

Madde 15- Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, İTÜ ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim yönetmelikleri hükümleri uygulanır.

Madde 16- Başka üniversitelerden, İTÜ yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminin süresini, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge dekan veya müdür tarafından imzalanır ve bir kopyası fakülte arşivinde muhafaza edilir.

Madde 17- İTÜ öğrencileri, İTÜ dışındaki bir üniversitede açılan yaz öğretimi dersini, dili aynı veya farklı, kredisi eşit veya daha fazla, içeriği eşdeğer olmak kaydı ile bölüm kurulunun olumlu görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alabilirler. Ancak İTÜ'de İngilizce olan bir ders farklı bir dilde alınamaz. Ders alınacak olan İTÜ dışındaki üniversitenin programının;

a) ÖSS yerleştirme taban puanının, öğrencinin İTÜ' de yerleştiği programın taban puanından daha yüksek olması,

b) Ulusal ve/veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş olması,

c) İTÜ tarafından o akademik yıl için yatay geçiş kontenjanı ayrılmış olması,

ç) İTÜ ile anlaşmalı bir Üniversiteye ait olması

şartlarından en az biri aranır.

Bir öğrenci öğrenimi boyunca en fazla 9 kredilik dersi başka üniversiteden alabilir. Diğer üniversitelerden alınan derslerden CC altındaki notlar İTÜ'de kabul edilmez.

Madde 18- 14.1.1996 tarihli ve 22523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yaz Öğretimi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 19- Bu yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girer.

Madde 20- Bu Yönetmeliği İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.