26.05.2017

Üniversite Senatosu

Sayı : 653

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

(Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Teknik Üniversitesinde uygulanacak özel öğrenci statüsü ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu yönerge, lisans düzeyindeki özel öğrenci statüsü ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla, farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi,

b) Birim: İlgili Fakülte/ Konservatuarı.

c) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite / İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

(Başvuru ve Kabul Şartları, Gerekli Belgeler ve Özel Öğrencilik Süresi)

Özel öğrenci kabul şartları

MADDE 5- (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilere, sınıf mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı yeterliliği ve eğitim sisteminin uygunluğu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile özel öğrencilik statüsünde öğrenim görme ve ders alma izni verilebilir.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken İTÜ’de özel öğrenci statüsünden yararlanmak isteyen öğrenciler ile İTÜ’de kayıtlı iken başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci statüsünden yararlanmak isteyen öğrencilerin;

a) Kayıtlı oldukları programda en az bir yarıyılı tamamlamış olması ve genel not ortalamasının asgari, 4’lük sistemde 3 (üç) veya diğer not sistemlerinde İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Not Dönüşüm Tablosu’nda bu ortalamaya karşılık gelen ortalamanın olması,

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince disiplin cezası almamış olması,

gereklidir.

(3) Yaz öğretiminden özel öğrenci statüsünde yararlanmak isteyen öğrenciler için İTÜ Yaz Öğretimi Yönetmeliği uygulanır.

(4) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilmez.

(5) Özel öğrenci statüsünden yararlanmak isteyen İTÜ öğrencisinin,

a) başvurduğu yükseköğretim kurumunun ulusal ve/veya uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiş olması veya İTÜ ile anlaşmalı olması gerekir.

b) başvurduğu yükseköğretim kurumundan almak istediği derslerin, kendi ders planındaki derslere içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına ve bu dersleri alıp alamayacağına kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu karar verir.

(6) Sağlık sebebiyle başvuru;  

a) yaşamını tehdit eden kronik hastalıkları olduğunu tam teşekküllü bir hastaneden alınmış resmi sağlık kurulu raporuyla,

b) eşi, çocukları, annesinin veya babasının sürekli bakıma muhtaç olması halini tam teşekküllü hastaneden alacakları resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemiş olan öğrenciler tarafından yapılabilir.

(7) Can ve mal güvenliğini tehdit eden bir durumun varlığının savcılıktan resmi olarak belgelenmesi koşuluyla, İTÜ’ye kayıtlı öğrenciler güvenlik gerekçeli başvuru yapabilirler.

(8) İlgili birimin teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü diğer hallerde de özel öğrencilik talebi kabul edilebilir.

(9) Bu maddenin 6. ve 7. fıkralarında belirtilen sebeplerle başvuruda bulunan öğrenciler için 2. fıkra koşulları aranmaz.

Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru süresi

MADDE 6- (1) Özel öğrenci statüsünde,

a) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olup İTÜ’ye başvuru yapacakların;

· Alacağı dersleri belirtir dilekçe,

· Not durum belgesi (Transkript),

· Bu yönergenin 10/2. Maddesinde belirtilen yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge,

· Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge,

· Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun kararını belirtir onaylı belge,

· Sağlık nedeniyle başvurular için; tam teşekküllü bir hastaneden alınmış resmi sağlık kurulu raporu 

ile birlikte akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde ilgili birime başvurmaları gerekir.

b) İTÜ öğrencisi olup, başka bir yükseköğretim kurumuna başvuru yapacakların;

· Başvurduğu yükseköğretim kurumu ve alacağı dersleri belirtir dilekçe,

· Başvurduğu programın ders içeriklerini gösterir belge,

· Not durum belgesi (Transkript),

· Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge,

· Sağlık nedeniyle başvurular için; tam teşekküllü bir hastaneden alınmış resmi sağlık kurulu raporu,

· Güvenlik nedeniyle başvurular için; can veya mal güvenliği tehdit altında olduğu için başka bir yerde ikamet etmesinin uygun olacağını belirtir savcılık yazısı.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 7- (1) Başvuruların kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm başkanlığının görüşü ile birim yönetim kurulu karar verir.

Gelen Öğrenci Kontenjanı:

MADDE 8- Her eğitim-öğretim yılı için İTÜ’ye gelen özel öğrenci kontenjanları, başvuru yapılan yıla ait programın ÖSYS kontenjan sayısının %3 oran değerini geçemez. Kontenjanı aşan başvuru durumunda sıralama ve değerlendirme, öğrencilerin başarı durumu esas alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Sağlık sorunu olan öğrencilerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

Özel öğrencilik süresi

MADDE 9- (1) Sağlık ve güvenlik sebepleri haricinde, özel öğrencilik süresi aralıklı veya sürekli olarak iki yarıyıl ile sınırlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Eğitim-Öğretim ve Özel Öğrenciliğin Sona Ermesi)

Eğitim-Öğretim

MADDE 10- (1) Özel öğrencinin alabileceği en fazla ders kredisi, kayıt olacağı programın ilgili yarıyılındaki derslerin kredisi kadardır.

(2) Özel öğrencilerin İTÜ’deki programlardan ders alabilmesi için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu gösterir İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunca kabul edilen yeterlilik belgesi sunmaları veya İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci özel öğrencilik statüsünden yararlanamaz. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna iade edilir.

(3) Üniversitede kayıtlı bir öğrencinin, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersler, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programdaki yükümlülüklerinin yerine sayılır.

(4) Üniversite öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerin intibakları ilgili birim yönetim kurulu kararı ile ders içerikleri, AKTS ve ulusal kredileri vb. hususlar dikkate alınarak İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Not Dönüşüm Tablosu’na göre yapılır.

(5) Öğrenciler, özel öğrencilik statüsünde kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun ders, devam, sınav, başarı değerlendirmesi, disiplin ve diğer hususlarda, ilgili birimde uygulanan yönetmelik, yönerge ve diğer esaslara kayıtlı oldukları süre boyunca uymak zorundadır.

(6) Özel öğrenci statüsünde Üniversiteden ders alan öğrencilere diploma verilmez, ancak aldıkları notlar kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına bildirilir.

(7) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olarak özel öğrencilikte geçirilen süreler, öğretim süresine dâhildir.

(8) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak öğrenim görmekte olan İTÜ’ye kayıtlı öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki öğrencilik hakları devam eder.

(9) İTÜ’ye özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye geçici öğrenci kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik kartını iade eder.

Özel öğrenci statüsünün sona ermesi

MADDE 11-(1) Öğrencinin, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması durumlarında, ilgili birim yönetim kurulunun teklifi ve üniversite yönetim kurulunun onayı ile özel öğrencilik statüsü sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri)

Katkı payı ve öğrenim ücretleri

MADDE 12- (1) Özel öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öderler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

(Çeşitli ve Son Hükümler) 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı 26.05.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.


Bu yönerge Üniversite Senatosunun 26.05.2017 günlü, 653 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.