20.7.2000

Üniversite Senatosu

Sayı : 303

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANS EĞİTİMİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞINA İLİŞKİN ESASLAR

Kapsam

Madde 1- İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı fakültelerde ve konservatuarda lisans öğretiminde öğrencilerin yönlendirilmeleri için danışman seçimi ve çalışmaları bu esaslara göre yapılır.

Tanım

Madde 2- Danışman, lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumu ve gelişimini izler ve Lisans Öğretim Programı ile Çift Anadal Programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli Türkçe ve İngilizce derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur ve alacağı dersleri onaylar. Öğrencinin mesleki uygulamalara ya da yüksek lisans ve doktora programlarına yönlendirilmesine katkıda bulunur, daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümü veya ilgili mercilere iletilmesi için yardımcı olur.

Danışman Seçimi

Madde 3- Her öğrenci için üniversiteye ilk kaydolduğu kayıt döneminden sonraki ilk hafta içerisinde ilgili bölüm başkanlığı tarafından bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak atanır. Danışmanlık öğrenci mezun oluncaya kadar devam eder. Bölümler kendi yapılarına uygun olarak öğrenci dağıtım sistemlerini düzenlerler.

Görevler

Madde 4- Geçerli bir mazereti nedeniyle üniversitede bulunamayacak olan danışman bu durumu bir yazı ile bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışman yerine geçici olarak danışman görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Madde 5- Danışman, eğitim öğretim ile ilgili en güncel yönetmelik ve esasları takip etmeli ve bu bilgilerini öğrencinin yönlendirilmesi için kullanmalıdır.

Madde 6- Öğrencinin izin, burs, staj, bitirme çalışması, öğrenci asistanlık, yüksek lisans ve araştırma görevlisi başvurularında danışmanının görüşüne öncelik verilir.

Madde 7- Danışman, öğrencileri ile her yarıyıl en az iki kez grup toplantıları düzenleyerek sorunlarını dinler, karşılaşılan sorunların çözümü ve öğrencilerin yönlendirilmesi için yardımcı olur. Danışmanlık yaptığı öğrencilerle gerektiğinde tek tek bir araya gelerek kişisel problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak için gayret gösterir.

Madde 8- Danışman her yarıyıl sonunda danışmanlık konusundaki yarıyıl faaliyetlerinin ve danışmanı olduğu öğrencilerin tek tek değerlendirildiği ve üniversite tarafından hazırlanan bir bilgi formunu doldurup bölüm başkanlığına sunar.

Denetim

Madde 9- Bölüm başkanlıkları danışmanlık yapan öğretim üyelerinin karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar, danışmanlarla toplantılar düzenleyerek sistemin işler halde tutulmasını sağlar.

Madde 10- Fakülteler, danışmanlık sisteminin daha iyi çalışması için danışmanlardan gelen istemler doğrultusunda fakültenin özelliğine göre ek tedbirler alırlar.

Madde 11- Üniversite Senatosunun 10.6.1999 günlü, 281 sayılı toplantısında kabul edilmiş olan İTÜ Lisans Eğitimi Öğrenci Danışmanlığına İlişkin Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 12- Bu esaslar Üniversite Senatosunun 20.7.2000 günlü, 303 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.