----------

Üniversite Senatosu

Sayı : ---

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MAZERETLERİN KABULÜ VE MAZERET SINAVLARININ YAPILIŞ ESASLARI

MAZERETLER

a)(Değişik:ÜS-18/05/2023-834)Hastalık Hali

1. Öğrencinin ameliyat geçirmesi, hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığının veya en az 3 günlük sağlık raporu almasını gerektirecek bir durumunun varlığı halinde bu durumunun bir raporla belgelenmesi,

2. Alınacak bu raporun Devlet Hastanelerinden alınması, acil hallerde özel hastanelere başvurulmuşsa sağlık raporu getirilmesi,

3. Alınacak sağlık raporunun mazeretin bitiminden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.

 

b)Öğrencinin Yakınlarının Vefatı

1. Öğrencinin yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, vefat belgesinin, sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.

 c)Trafik Kazası ve Beklenilmeyen Haller

1. Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza zaptını ibraz etmesi,

2. Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) vukuu bulması, bu sebeple konutun hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan alacağı belgeyi ibraz etmesi,

3. Yukarıda sayılan belgelerin sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.

d)Gözaltı ve Tutukluluk Hali

1. Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

2. Öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan alacağı belgeyi ibraz etmesi,

3. Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretinin ibrazı,

4. Yukarıda sayılan belgelerin sınav döneminin bitimine kadar ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.

e)Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirme Hali

1. Öğrenci ulusal veya uluslar arası yarışma, sportif faaliyet v.b. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesini sınav döneminin sonuna kadar ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunması gerekir.

DİĞER MAZERETLER

Yukarıda 5 ana başlık altında sayılan mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretin belgelenmesi gerekir.

MAZERETİN KABULÜ

Yukarıda sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeyi de ekleyerek, Dekanlığa/Müdürlüğe iletir. Mazeretin kabul yetkisi ilgili Yönetim Kurulu’ndadır. Mazereti kabul edilmeyen öğrenci o dersin sınavından sıfır almış sayılır.

MAZERET SINAVI

Mazeret sınavları yıl içi /yıl sonu sınavlarının bitimini izleyen hafta dâhil olmak üzere sınav döneminde topluca yapılır.