22.12.2022

Üniversite Senatosu

Sayı : 820

SANAYİ/SEKTÖR ODAKLI BÜTÜNLEŞİK LİSANS-YÜKSEK LİSANS PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1: Bütünleşik program kapsamında, Lisans programında kayıtlı iken , genel not ortalaması belirli bir seviyenin üzerinde olan başarılı öğrencinin lisans öğrenimi esnasında yüksek lisans seviyesinde bazı dersleri alması, uygulamalı mesleki deneyim kazanması ve yüksek lisans öğrenimine ilişkin planlamayı lisans mezuniyetinden önce yapmasını sağlayarak zaman kazanması ve yüksek lisans öğrenimi yapması için teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu esaslar; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, İTÜ Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru

Madde 2 : (Değişik: Üniversite Senatosu 09/11/2023 - 848) En az 60 kredi tamamlamış ve genel ortalaması en az 3.00 olan öğrencilerden;

  • lisans öğrenimine güz döneminde başlayanlar, öğrenimlerinin altıncı yarıyılının başında, ve
  • lisans öğrenimlerine bahar döneminde başlayanlar, öğrenimlerinin yedinci yarıyılının başında olacak şekilde bütünleşik-yüksek lisans programına başvuruda bulunabilir.

Madde 3:  (Değişik: Üniversite Senatosu 09/11/2023 - 848) Öğrenciler, sadece kayıtlı oldukları lisans programı için bütünleşik programa uygun olarak belirlenmiş yüksek lisans programında öğrenim görmek üzere bütünleşik program başvurusu yapabilirler. Çift ana dal programına kayıtlı olan öğrenciler birinci ana dallarına göre başvuru yaparlar. Yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önceki programından hiç ders saydırmamış ve ders intibakı yapmamış ise, daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreye bakılmaksızın başvuru yapabilir. Yatay geçiş yapıp ders intibakı olan öğrencilerde, süre hesabı yapılırken öğrencinin intibak ettirdiği kredi sayısı dikkate alınır. 1-15 kredi arası 1 yarıyıl olarak sayılır. Daha fazla kredi intibak ettirildiyse her 15 kredi bir yarıyıl sayılır. Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen öğrenciler ile Uluslararası Ortak Lisans Programına kayıtlı olan öğrenciler programa başvuru yapamayacaklardır.

Madde 4: Beşinci yarıyıl sonu itibariyle başvuru için gereken minimum genel not ortalaması, 3.00’ın altında olmamak kaydıyla bölümlerin önerisi ve Rektörlüğün onayıyla belirlenir.

Madde 5:  Başvuru işlemi; öğrencinin kayıtlı oldukları lisans programı için bütünleşik programa uygun olarak belirlenmiş yüksek lisans programı için yazdığı niyet mektubunun sunulması suretiyle gerçekleştirilir. Öğrenci programa kabul almasından sonra yükseklisans programında değişiklik yapamaz.

Madde 6:  Başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın ön başvuru sistemi kullanılarak yürütülür.

Madde 7:  Başvuruda bulunan öğrenci, lisans mezuniyeti sonrasında, yüksek lisansa kesin kayıt yaptırırken gereken ALES puanı ve yabancı dil koşullarını en geç lisans mezuniyeti itibari ile sağlamayı kabul eder. Aksi takdirde, yüksek lisans eğitimine başlayamaz.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 8: Değerlendirme işlemi öğrencinin başvuru sırasındaki lisans not ortalaması dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Madde 9: Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm ve ilgili yüksek lisans program yürütme kurulu üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından, başvuru süreci koordine edilir.

Madde 10: Değerlendirme sonuçları, son başvuru tarihini takiben en geç bir ay içerisinde ilan edilir.

Madde 11: Özel yetenek gerektiren yüksek lisans programlarını kapsayan bütünleşik lisans-yükseklisans programları için değerlendirme aşamasında mülakat/sınav yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programın Yürütülmesi

Madde 12: Öğrencinin programa kabul almasını takiben ilk dönem boyunca akademik danışmanı olarak bölümünün bütünleşik yüksek lisans program koordinatörü lisansüstü eğitim enstitüsü tarafından belirlenir ve yüksek lisans ders seçimi danışmanı ile beraber yapılır.

Madde 13: Öğrenci, program çerçevesindeki ilk stajına başlayıncaya kadar araştırma konusuna bağlı olarak akademik danışmanını değiştirebilir. Öğrenci lisansüstü seviyedeki dersleri akademik danışmanı ile birlikte seçer ve bitirme projesi, staj ve yüksek lisans tez çalışmalarında akademik danışman öğrenciyi yönlendirir. Ayrıca stajın yürütüldüğü sanayi/araştırma/kamu kurumu tarafından da kurum içi bir danışman belirlenir.

Madde 14: Öğrenci, üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken yaz öğretimini kapsayacak şekilde 40 işgünü bütünleşik uygulama stajı (BUS) yapar. Staj çalışmaları, danışmanlar desteği ile yürütülür. Staj çalışmalarıyla bağlantılı olarak, bitirme tasarım projesi ve yüksek lisans tezinin hazırlanması hedeflenir. Öğrenci ikinci bütünleşik uygulama stajını (BUS) lisans eğitimini bitirmesinin ardından yapar.

Madde 15: Öğrenci sekiz yarıyılda lisans programını tamamlamakla yükümlüdür. Lisans öğrenimini tamamladığı bahar yarıyılını takip eden yaz yarıyılı sonuna kadar 40 işgünü süresince bütünleşik uygulama stajı (BUS) yapar.

Madde 16: Programa dahil olan öğrenci, lisans eğitimi boyunca her yarıyıl en az bir, en fazla iki lisansüstü derse kaydolur. Programa dahil olan öğrenci lisans programından mezun olana kadar doktora derslerine kayıt yaptıramazlar.

Madde 17: Lisans öğrenimine ilişkin gereklilikleri Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun şekilde tamamlayarak mezuniyete hak kazanan öğrenci için lisans mezuniyet işlemleri gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Öğrenimine Devam Koşulları

Madde 18: Bu program kapsamındaki öğrenciler Senato tarafından kontenjan dışı olarak programa kabul edilir.

Madde 19: (Değişik: Üniversite Senatosu 13/02/2023 - 825) Öğrencinin lisans mezuniyetinin ardından bütünleşik program kapsamında yüksek lisans öğrenimine devam edebilmesi için aşağıdaki şartları sağlamış olması beklenir:

  • 8 yarıyıl sonunda lisans öğrenimini tamamlamış olması
  • Genel not ortalamasının asgari 3.00 olması
  • 80 iş günü BUS stajını tamamlamış olması
  • En az 2 lisansüstü dersini asgari BB harf notuyla tamamlamış olması
  • Öğrencinin kayıt olduğu yüksek lisans programına kabul için gereken minimum yabancı dil ve ALES (Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları Ales eşdeğeri olarak kullanılabilir.)puan koşullarını Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Esaslarına uygun şekilde sağlaması
  • Bu koşulları sağlayamayan öğrencinin yüksek lisans programına kaydı, bütünleşik program kapsamında yapılmaz.

Madde 20: Bütünleşik programın lisans eğitimi boyunca, öğrencinin “kredisiz olarak” almış olduğu yüksek lisans dersleri yüksek lisans öğrenimine sayılır. Öğrencinin bu program kapsamında aldığı yüksek lisans dersleri lisans ortalamasına katılmaz.

Madde 21: Yüksek lisans öğrenimine devamı uygun görülen öğrenci bütünleşik programın dokuzuncu, yüksek lisans öğreniminin ilk yarıyılında, lisans öğrenimi sırasında almadığı geri kalan yüksek lisans derslerine kaydolur. Bütünleşik programın onuncu, yüksek lisans programının ise ikinci yarıyılında tez çalışmasına öğrenci kaydolur ve eş zamanlı olarak sanayi/sektör stajı (BUS) görür. Bu süreç sonunda yüksek lisans mezuniyeti için tez çalışması da dahil tüm yeterlilikleri tamamlayan öğrencinin mezuniyet işlemlerine başlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bütünleşik Uygulama Stajı (BUS)

Madde 22: Bütünleşik program kapsamındaki uygulama stajları, lisans programının üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken yaz öğretiminde başlar ve program boyunca toplam 200 işgünü sürer. Programdaki uygulama stajları, lisans programındaki zorunlu stajlar yerine sayılabilir. Bütünleşik uygulama stajları, öğrencinin akademik danışmanının aktif olarak içinde bulunacağı bitirme projesi ve yüksek lisans tez çalışmasına yönelik olarak Sanayi/Araştırma Kurumu/Kamu Kurumu ile Üniversite işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 23: Uzun dönem stajların resmi iş ve işlemleri, Kariyer ve Staj Merkezi ve ilgili Fakültenin staj komisyonlarının koordinasyonunda yürütülür. Bütünleşik uygulama stajlarına ilişkin olanaklar daha önceden Üniversite tarafından, sanayi/sektör şirketleriyle ve araştırma/kamu kurumlarıyla sağlanan irtibatlar doğrultusunda belirlenir, imzalanan protokol ile resmiyet kazanır ve öğrencilere sunulur. Bütünleşik program öğrencisinin kurumdaki uzun dönemli staj, bitirme projesi ve yüksek lisans tezine yönelik çalışmalarıyla ilgili danışman öğretim üyesinin ve öğrencinin fikri mülkiyet hakları Üniversite ile kurum arasında imzalanan protokolle güvence altına alınır. Bütünleşik programa kabul edilen öğrenciler için staj süresi boyunca burs veya maaş ödemesi, staj yapılan sanayi/araştırma/kamu kurumu tarafından gerçekleştirilir. Maaş ve SGK ile ilgili hükümler Üniversite ve ilgili kurum arasında imzalanan protokolle belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 24: Öğrenci lisans mezuniyetini elde edene kadar tüm süreç, ilgili Fakülte Öğrenci İşleri ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Madde 25: Öğrencinin lisans mezuniyetine hak kazanabilmesi için Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre tüm yeterliliklerini tamamlamış olması gerekir.

Madde 26: Lisans öğrenimini tamamlamış bütünleşik program öğrencisinin yüksek lisansa devamı için başvuru işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Madde 27: Öğrenci yüksek lisans mezuniyetini elde edene kadar tüm süreç, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Madde 28: Öğrencinin lisansüstü mezuniyetine hak kazanabilmesi için Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile buna ilişkin Senato Esasları hükümlerine göre tüm yeterliliklerini tamamlamış olması gerekir.

Madde 29: Programdan ayrılmaya karar veren öğrenciler, ayrılma gerekçelerini içeren bir dilekçe ile beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunurlar.

Madde 30: İTÜ Senatosu, ihtiyaç duyulduğu takdirde, Bütünleşik Yüksek Lisans Programı Uygulama Esasları'nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Esaslarda belirtilmeyen tüm hususlarda karar yetkisi İTÜ Senato'suna aittir. Bu Usul ve Esaslar, İTÜ Rektörü tarafından yürütülür. 22.12.2022 Tarihli 820 Sayılı Senato Toplantısı ile yürürlüğe girmiştir.