29.04.2021

Üniversite Senatosu

Sayı : 770

Azami Öğretim Süresini Tamamlamasına Rağmen Mezun Olamayan Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Yapılacak İşlemlere İlişkin Esaslar

2547 sayılı Kanunun 44/c maddesine göre, lisans öğretimine başladığı tarihten itibaren 7 yıllık azami öğretim süresi sonunda mezun olamayan, üniversitemizin lisans programlarına kayıtlı son sınıf öğrencilerinin azami öğretim sürelerinin hesabında dikkat edilecek hususlar ve bu öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

A-Azami Öğrenim Sürelerinin Hesabında Dikkat Edilecek Hususlar
 1. Üniversitemize bağlı fakülteler ve Türk Muskisi Devlet Konservatuvarında verilen lisans öğretiminin azami süresi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun 44/c maddesi gereğince yedi yıldır (on dört yarıyıl).
 2. İngilizce hazırlık sınıfında (Bir yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfını başarısızlıktan dolayı tekrarlamak zorunda kalan öğrencilerin 2. yılları da dâhil) geçirilen süre, programın azami öğrenim süresinden sayılmaz.
 3. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15.07.2015 tarihli kararı uyarınca azami öğrenim süresinin başlangıç tarihi olarak 2014-2015 güz yarıyılı esas alınıp, bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin azami öğrenim süreleri kayıt oldukları tarihten itibaren başlar
 4. 11.07.2016 tarih ve 29767 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin İzin ve Hakların Saklı Tutulması başlığı altında yer alan 32. maddesinin 6.bendi uyarınca geçici bir süre için kayıtlı olunan programa/programlara ara verilen süreler azami eğitim-öğretim süresinden sayılmaz
 5. 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hükümleri Uyarınca üniversiteden uzaklaştırma disiplin cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.
 6. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda geçirdiği her yarıyıl, katkı payı ödeyip ödemediğine veya kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami öğrenim süresinden sayılır
 7. Yatay geçiş ile Kurum/Bölüm değiştiren öğrencinin önceki kurumlarında/programlarında geçen süresi öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c maddesinde belirtilen azami süreleri aşamaz
 8. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in Ek 1. Maddesi kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.
 9. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programından mezun olamayan öğrencilerin azami öğrenim süresi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süre olan yedi yıldır.(on dört yarıyıl)
 10. Karşılıklı anlaşma, Erasmus, Farabi vb. değişim programlarıyla başka bir kuruma gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır.
 11. Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitemize kayıt olan öğrencilerin azami öğrencilik süresi üniversitemize kayıt olduğu programa intibak ettirildiği yarıyıl çıkarılarak hesaplanır. İngilizce hazırlık sınıfında geçirilen yukarıda belirtilen süreler azami öğrencilik sürelerine dahil edilmez.
 12. Mühendislik Tamamlama Programına kayıtlı öğrencilerin azami süreleri; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen müfredatı uygulayan programlarda 4 yarıyıl, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen müfredatta artırım yapan programlarda 6 yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerin sınav hakkı kullandırılmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir.
 13. Azami öğrenim süreleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile dört yıl(sekiz yarıyıl) üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
B-Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezun Olamayan Öğrenciler İçin Yapılacak İşlemler :
 1. (Değişik:Üniversite Senatosu - 07/09/2023 - 843)2547 sayılı Kanunun 44/c maddesine göre, lisans öğretimine başladığı tarihten itibaren 7 yıllık azami öğretim süresi sonunda mezun olamayan, üniversitemizin lisans programlarına kayıtlı son sınıf öğrencilerine öğretim planlarında yer alan, azami öğretim süreleri içerisinde daha önce hiç almadıkları veya daha önce alıp başarısız oldukları 6 ve daha fazla sayıdaki bütün dersler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde 2 ek sınav, ek sınav1 ve ek sınav2 hakkı verilir.
 2. (Değişik:Üniversite Senatosu - 07/09/2023 - 843)Teorik derslerde; birinci ve ikinci ek sınavlarda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Yarıyıl içinde alınan notlar hesaba katılmaz.


  Uygulama derslerinde; birinci ve ikinci ek sınavlar; tek bir sınav olarak değil, tüm dönemi kapsayan bir uygulama dersi şeklinde uygulanacaktır. Alınan notlar Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin "Yarıyıl içi başarı notu; yarıyıl içinde yapılan çalışmaların, ödevlerin, projelerin, ara sınavların, kısa sınavların ve benzeri faaliyetlerin ağırlıklı ortalamasıdır. Yarıyıl başında, dersin yarıyıl içi başarı notunun ne olacağı ve ağırlıklı hesaplama değerleri ders müfredat formu üzerinde gösterilmek zorundadır." maddesine göre değerlendirilir.


 3. Birinci ve ikinci ek sınavlar sonunda hiç almadığı veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilemeyen dersler de dahil başarısız ders sayısını en fazla beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 4. (Değişik:Üniversite Senatosu - 07/09/2023 - 843)Birinci ve ikinci ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısı daha önce hiç alınmayan veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilemeyen dersler de dâhil olmak üzere mezuniyeti için öğretim planında yer alan en az bir en fazla beş dersi kalan öğrencilere üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse indirenlere dört yarıyıl ek süre verilir.
 5. (Değişik:Üniversite Senatosu - 07/09/2023 - 843)Azami süresi sonunda başarısız ders sayısını bire indiren öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilir. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Daha önce hiç alınmayan veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilemeyen dersler ile dersin uygulama, proje ve stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışması, pratik çalışma, eskiz, arazi üzerinde uygulama, seminer, Tasarım Projesi/Diploma Projesi ve benzeri olması halinde sınırsız sınav hakkından yararlanılamaz ve bu öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir.
 6. (Değişik:Üniversite Senatosu - 07/09/2023 - 843)Ek süreler sonunda mezuniyet şartlarını yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
 7. Birinci ve ikinci ek sınavlar sonunda daha önce alınmayan veya sınava girme hakkı kazanılmayan dersler varsa öğrencilerin, bu derslere İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre kayıt olmaları ve belirtilen süreler içinde sınavlara girmeleri zorunludur.
 8. Ek süre verilen öğrenciler, açılacak derslere kayıt yaptırarak, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde dersin sınavlarına gireceklerdir. Bu derslerden sadece uygulamalı dersler ile daha önce hiç alınmamış veya alınıpta sınava girme hakkı elde edilememiş derslere devam zorunluluğu vardır. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek başarı notu, devam şartı dışındaki yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav sonucu göz önünde bulundurularak dersin öğretim üyesince değerlendirilir.
 9. Ek süre verilen öğrenciler, ilgili yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.
 10. (Değişik:Üniversite Senatosu - 07/09/2023 - 843)Kayıtlı oldukları lisans programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları ve öğretim planındaki mezun olmak için istenilen tüm şartları sağladıkları halde, mezun olabilmek için gerekli olan 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan, azami süresini tamamlamış olan son sınıf öğrencilerine, ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek ve mezun olmak için öğretim planında yer alan (uygulama, proje ve stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışması, pratik çalışma, eskiz, arazi üzerinde uygulama, seminer, Tasarım Projesi/Diploma Projesi ve benzeri dersler hariç) derslerin içinden seçtikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır
 11. (Değişik:Üniversite Senatosu - 07/09/2023 - 843)Sınırsız sınav ve ek sınav hakkını kullanan öğrencilerin derse kayıtlı olmaları gerekir. Bu öğrenciler, sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 12. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir
 13. Birinci ek sınavda başarılı olan öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı dersin ikinci ek sınavına giremez. Birinci ek sınav hakkını kullanmayan öğrenciler, ikinci ek sınav hakkını kullanabilirler. Birinci ve ikinci ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.
 14. Ek süre içersinde yapılan sınavlar ve sınırsız sınav hakkı kapsamında yapılan sınavlarda 11.07.2016 tarih ve 29767 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin mazeretler başlığı altında düzenlenen 24. maddesi ve İTÜ Mazeretlerin Kabulu ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları kapsamında mazeret sınavları yapılabilir.
 15. Azami öğrenim süreleri sonunda tüm derslerden başarılı olan ve zorunlu stajını yapmayan öğrenciler azami öğretim süresinin bitimini takip eden ilk yarıyıl sonuna kadar stajını tamamlamak zorundadır. Stajlarını başarı ile tamamlayanlar mezuniyet hakkı elde eder. Staj yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 16. Azami öğrenim süreleri sonunda staj dışındaki başarısız dersleri için ek süre hakkını kullanan öğrenci bu süre sonunda zorunlu stajını tamamlamalıdır. Ek süreler sonunda staj için ilave bir süre verilmez. Bu süreler sonunda Stajlarını başarı ile tamamlayanlar mezuniyet hakkı elde eder. Staj yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 17. Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan, ek sınavlar veya sınırsız sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin kayıtlı oldukları programların öğretim planlarında bir değişiklik olması, dersin adı veya içeriğinin değişmesi veya dersin ilgili dönemde açılmaması durumunda öğrenciler, fakülte yönetim kurulu kararı ile uygun görülen derslerden sınav hakkını kullanabilirler.
 18. Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve senato, fakülte/konservatuvar yönetim kurulu kararları uygulanır.
 19. Bu esaslar üniversite senatosunun 07.09.2023 tarih ve 843 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup 2022/2023 Eğitim Öğretim yılı Yaz öğretimi sonundan itibaren uygulanacaktır.