15.06.2017

Üniversite Senatosu

Sayı : 654

İstanbul Teknik Üniversitesi
Lisans Mezunları Derece Belirleme Esasları

Her akademik yılın bahar dönemi sonunda güz ve bahar dönemi mezunları arasından %30 ve %100 İngilizce program ayırımı yapılmaksızın program 1., 2. ve 3. leri belirlenir. Mezunların dereceye girebilmesi için gerekli koşullar aşağıya çıkarılmıştır.

1. Kayıtlı oldukları programın ders planına göre lisans eğitimini en fazla 8 yarıyılda (4 yıl) başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir. Bir yarıyıl hazırlık okuduktan sonra lisans eğitimine başlayan öğrencilerden eğitimlerini en fazla 8 yarıyılda (4 yıl) başarı ile tamamlayanlar da değerlendirmeye alınacaktır. Yatay ve dikey geçiş öğrencilerinin değerlendirilmelerinde, önceki öğrenim süreleri de süre hesabına sayılacaktır.

2. En az 4 yarıyıl İTÜ’de öğrenim görmesi gerekmektedir.

3. Derecenin belirlendiği akademik yılın tüm güz ve bahar dönemi mezunlarının aritmetik not ortalamasına eşit veya üstünde not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

4. Öğrencinin çift anadal programında dereceye girebilmesi için;

a) Çift anadal programında(ÇAP),“En fazla 50.00 kredilik ders alarak 2.anadal programını birinci anadal ile birlikte 4 yılda ( 8 yarıyıl) tamamlayan

b) Çift Anadal Programında(ÇAP) 50.00 üzerinde kredi alarak, 2.anadal programını en fazla 5 yılda ( 10 yarıyıl) tamamlayan Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencilerinin, birinci ve ikinci anadallarının ortalamalarından oluşan üniversite genel not ortalaması ile 2.anadal programında değerlendirilir.

a) ve b) maddelerinde belirtilen süreler, ÇAP öğrencisinin lisans öğreniminde ilk defa ders almaya başladığı dönemden itibaren hesap edilir.

5. Derece belirlenirken not ortalamasının eşitliği halinde aynı derece verilir.

6. Uluslararası Ortak Lisans Programlarında (UOLP) derece belirlenmesi için ortak kurumdan genel not ortalamasını gösterir not durum belgesi (transkript) gelmesi gerekmektedir. Derece belirlenirken öğrencinin üniversitemizdeki genel not ortalaması ile ortak kurumdaki genel not ortalamasının aritmetik not ortalaması dikkate alınır. Ortak kurumdaki genel not ortalaması dörtlük not sistemi olmaması halinde dörtlük not ortalamasına çevrilir.


Bu esaslar, Üniversite Senatosunun 15.06.2017 günlü, 654 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.