28.09.2023

Üniversite Senatosu

Sayı : 845

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DERS PLANI DIŞI FAALİYET KAYDI UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1 - İstanbul Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin katılımının ve bütünsel bir üniversite deneyiminin değerini tanımak için Ders Planı Dışı Faaliyet Kaydını (DDFK) geliştirmiştir. DDFK, bilinçli öğrenme ve gelişim için fırsatlar sağlayan üniversiteye bağlı etkinliklere öğrenci katılımının resmi olarak onaylanmış bir kaydıdır.

Madde 2 - Ders planı dışı faaliyetler öğrencinin akademik programına olan ilgisine göre iki alt kategori altında incelenebilmektedir.

Tamamlayıcı ders planı dışı faaliyetler: Normal ders planı dışında olan ancak genellikle onu tamamlayan etkinliklerdir. Bu etkinlikler akademik faaliyetlerle bağlantılıdır ve öğrencilerin mesleki çalışma konularını daha iyi anlamasına yardımcı olmak için düzenlenir veya tasarlanır. Bunlar Üniversite ile birlikte yapılan faaliyetlerdir.

Ders planı dışı sosyal faaliyetler: Ders planına bağlı olmayan, okul temelli etkinlikler olarak tanımlanır. Bölümlerin ders planları dışında, hayatın diğer alanlarıyla ilgili olan ders dışı faaliyetleri içerir.

Madde 3- İTÜ Ders Planı Dışı Faaliyet Kaydı esasları; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Ders Planı Dışı Faaliyetlerin Özellikleri

Madde 4 - DDFK başvurularının aşağıda belirtilen faaliyetler kapsamında olması gerekmektedir.

a) İTÜ bünyesinde gerçekleştirilmekte olan bilimsel araştırma projelerinde çalışmak

b) İTÜ bünyesinde bulunan proje takımlarında görev almak

c) İTÜ bünyesinde bulunan öğrenci kulüplerinde görev almak

d) İTÜ bünyesinde kısa eğitim faaliyetlerine katılmak

e) Esaslardaki tanımlara uyan diğer ders planı dışı faaliyetlere katılmak

Öğrencilerin, yukarıda belirtilen faaliyetlerde aktif olarak çalışması ve değerlendirme sürecinin şeffaf olması esastır.

Madde 5 - DDFK kapsamındaki faaliyetlerin;

a) Üniversitemize bağlı olması,

b) Üniversitemiz mensubu ve önceden belirlenmiş bir danışmanının olması,

c) Bilinçli yetkinlikler/beceriler/kazanımlar ile bağlantılı olması, ve

d) Aktif katılımı içermesi

gerekmektedir. Öğrenci Dekanlığı, DDFK kapsamında, sunulan fırsatların kriterlere uyup uymadığını ve DDFK'nin hedefleriyle uyumlu olup olmadığını değerlendirmelidir.

Programın Yürütülmesi

Madde 6- Üniversite Bünyesindeki Bilimsel araştırma projelerinde görev alan lisans öğrencilerinin çalışmalarının DDFK’na dahil edilmesi için aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir:

a) İTÜ bünyesinde gerçekleştirilmekte olan bilimsel araştırma projelerinde yer alan öğrencilerin çalışmalarının DDFK kapsamında kabul edilmesi için öğrencilerin, İTÜ araştırmacılarının yönettiği araştırma projelerinde aktif olarak çalışması beklenmektedir. Çalışma bursiyer olarak gerçekleştirilebileceği gibi gönüllü olarak da yapılabilir.

b) Yapılan araştırma faaliyetlerinin yarıyıl içinde en az 30 saat olması gerekmektedir.

c) Proje yürütücüsünün yarıyıl sonunda ilgili faaliyetin gerçekleştiğini onaylaması gerekmektedir.

Madde 7- Üniversite Bünyesindeki proje takımlarında görev alan lisans öğrencilerinin çalışmalarının DDFK’na dahil edilmesi için aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir:

a) Öğrencilerin, İTÜ proje takımlarında aktif görev alması beklenmektedir.

b) Çalışmalar, proje takımı danışmanı tarafından koordine edilmelidir.

c) Yapılan araştırma faaliyetlerinin yarıyıl içinde en az 30 saat olması gerekmektedir.

d) Proje Takım Danışmanı Öğretim Elemanının yarıyıl sonunda ilgili faaliyetin gerçekleştiğini onaylaması gerekmektedir.

Madde 8-Üniversite Bünyesindeki öğrenci kulüplerinde görev alan lisans öğrencilerinin çalışmalarının DDFK’na dahil edilmesi için aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir:

a) Öğrencilerin, öğrenci kulüplerinde aktif görev alması beklenmektedir.

b) Çalışmalar kulüp danışmanı tarafından koordine edilmelidir.

c) Yapılan kulüp faaliyetlerinin yarıyıl içinde en az 30 saat olması gerekmektedir.

d) Kulüp Danışmanı Öğretim Elemanının yarıyıl sonunda ilgili faaliyetin gerçekleştiğini onaylaması gerekmektedir.

Madde 9- İTÜ bünyesinde gerçekleştirilen kısa eğitim faaliyetlerine katılan lisans ve lisansüstü öğrencilerin çalışmalarının DDFK’na dahil edilmesi için aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir:

a) Öğrencilerin katıldığı eğitimi tamamlamak için yarıyıl içinde en az 30 saatlik süre harcamış olması gerekmektedir.

b) İTÜ bünyesindeki birimin yarıyıl sonunda ilgili faaliyetin gerçekleştiğini onaylaması gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Kredilendirme

Ders Planı Dışı Faaliyet Takvimi

Madde 10- Faaliyet takvimi her yarıyıl başında Öğrenci Dekanlığı’nın belirlediği bir internet sitesi üzerinden duyurulur.

Başvuru Koşulları

Madde 11- Genel not ortalaması en az 2,0 olan, kayıtlı olduğu lisans programının normal süresi içerisinde olan İTÜ Lisans öğrencileri; genel not ortalaması en az 3,0 olan, kayıtlı olduğu lisansüstü programının normal süresi içerisinde olan İTÜ Lisansüstü öğrencileri, DDFK’ya başvuruda bulunabilir. İlk yarıyıl öğrencileri için bu koşul aranmaz.

Ders Dışı Faaliyete Kayıt Olma

Madde 12- Öğrenci diploma ekinde gösterilmesini istediği ve yarıyıl içerisinde katılacağı faaliyet/faaliyetleri belirleyerek yarıyıl başlangıcında Öğrenci Dekanlığı’nın ilan ettiği internet sitesinden başvuru yapar. Madde 6, 7, 8 ve 9’da tanımlanan her faaliyet türünden birer adet olmak üzere bir yarıyılda en fazla dört adet faaliyete kayıt olabilir. Öğrenci Dekanlığı’nca öğrencinin DDFK için takibi yapılır.

Faaliyetlerin Onaylanması

Madde 13- Öğrencinin dönem başında katılacağını beyan edip başvurduğu faaliyet kaydı, ilgili faaliyetten sorumlu İTÜ Öğretim Elemanı veya Birimi tarafından yarıyılın son ders gününe kadar Öğrenci Dekanlığı’nın belirlediği internet sitesi üzerinden onaylanır.

Ders Planı Dışı Faaliyetlerin Kredilendirilmesi

Madde 14- Onaylanmış faaliyetler 1 AKTS olarak kabul edilir ve öğrencinin diploma ekinde gösterilir. Bu faaliyetlerin yerel kredisi yoktur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Bu Usul ve Esaslar, İTÜ Rektörü tarafından yürütülür. 22.12.2022 tarihli, 820 sayılı Senato Toplantısı ile yürürlüğe girmiştir. Esaslarda belirtilmeyen hususlar için Senato tarafından karar verilir. İTÜ Senatosu program esaslarıyla ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.