20 Mart 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28593

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde yürütülen lisans eğitim öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi lisans programına öğrenci kabulü, yatay ve dikey geçişler, uygulamalı eğitim esasları ve disipline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Denizcilik Fakültesi: İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesini,

b) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

ç) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul Esasları, Yatay ve Dikey Geçişler

Kabul esasları

MADDE 5 – (1) Denizcilik Fakültesine kabul edilmek için; lisans öğrenimiyle ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin yaptığı sınavı kazanmış olmak, ayrıca Denizcilik Fakültesinin belirlemiş olduğu Senatonun onayladığı ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş olan giriş ek koşullarını sağlamış olmak ve başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak gerekir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 6 – (1) Üniversite içinden veya dışından Denizcilik Fakültesine yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yatay ve dikey geçiş yapmak isteyen öğrencilerin her yıl Denizcilik Fakültesinin belirlemiş olduğu Senatonun onayladığı ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş olan giriş ek koşullarını sağlamaları gerekir. Ek giriş koşullarını sağlamayan öğrencilerin geçiş başvurusu kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamalı Eğitim Esasları ve Disiplin

Uygulamalı eğitim esasları

MADDE 7 – (1) Uygulamalı eğitim (staj) çalışmaları öğretim planına dahildir. Uygulamalı eğitim (staj) çalışmaları, Denizcilik Fakültesi uygulamalı eğitim (staj) esaslarına göre yapılır.

Disiplin

MADDE 8 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2)(Değişik:RG-16/09/2019 - 30890) Denizcilik Fakültesinde 28/2/2010 tarihli ve 27507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim ve öğretim üniformalı yapılır. Üniformaya ilişkin hususlar Üniversite tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 28/9/2011 tarihli ve 28068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.