26.06.2019

Üniversite Senatosu

Sayı : 705

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TASARIM PROJESİ /DİPLOMA PROJESİ ALINMASI, TESLİMİ VE SINAVI HAKKINDA SENATO ESASLARI

Madde 1-(1) İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca öğrencilerin almaları gereken Tasarım Projesi ll dersi ile bu dersin ön şartı olan Tasarım Projesi I dersi ve Mimarlık Fakültesi bölümlerinde yer alan Diploma Projesi dersini alabilme şartları, tasarım projesi/diploma projesi çalışmasının dağıtılması, teslimi, sınavı ve değerlendirilmesi bu esaslarla belirlenmiştir.

(2) İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin almaları gereken Diploma Projesi dersini alabilme şartları, diploma projesi çalışmasının dağıtılması, teslimi, sınavı ve değerlendirilmesi Fakülte Kurulunca belirlenip, Senatoda onaylanacak esaslara göre Bölüm Başkanlıklarınca yürütülür.

Madde 2-(1) (Değişik:Üniversite Senatosunun-08/09/2022-811) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planının 7. yarıyılında yer alan Tasarım Projesi I dersine yazılabilmesi için; son sınıf öğrencisi olması, ders planının ilk 4 yarıyılında, Denizcilik Fakültesinde kayıtlı bir öğrencinin ise ilk 3 yarıyılında yer alan Temel Bilim (Havuz) derslerinden başarılı olması, ayrıca programın gereksinimlerine bağlı olarak, ilgili ders için önşart olarak konulmuş olan diğer derslerden başarılı olması gerekmektedir.

(2) Yukarıda belirtilen şartlar yerine getirilmedikçe tasarım projesi çalışma konusu alınamaz, Tasarım Projesi 1 dersine kayıt olunamaz.

Madde 3-(1) Tasarım projesine yazılan öğrencilerin haftalık ders programında tasarım projesi için programda belirtilen saat kadar yer verilir.

Madde 4-(1) Tasarım projesi konularının belirlenmesinde, Tasarım Projesi I ve Tasarım Projesi II bütünleşik olarak değerlendirilir ve dağıtımı bölüm başkanlıklarınca düzenlenir.

Madde 5-(1) Tasarım Projesi II en geç çalışmanın ders olarak alındığı yarıyılı izleyen final sınav dönemi başında bölüm başkanlığına teslim edilir. Tasarım Projesi II süresi içinde teslim edilmediği takdirde öğrenci başarısız sayılır ve FF harf notu verilir. Tasarım Projesi II dersinden FF harf notu alan öğrenci, bir sonraki yarıyıl başında Tasarım Projesi I dersinin alınmasına gerek olmadan Tasarım Projesi II dersine yazılır.

(2) Danışman öğretim üyesinin veya görevlisinin olumlu görüşü, bölüm başkanlığının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile bahar yarıyılında yapılan Tasarım Projesi II çalışması en geç bunu izleyen yaz öğretimi final sınav döneminin başında, güz yarıyılında yapılan Tasarım Projesi II çalışmasının ise en geç bahar yarıyılı final sınav döneminin başında teslimi için süre uzatımı yapılabilir. Bu süre uzatımı için öğretim üyesinin, yazılı görüşünü final sınav döneminden en geç bir hafta önce Bölüm Başkanlığına bildirmesi gereklidir. Süre uzatımı için Bölüm Eğitim Komisyonu veya Bölüm Kurulu kararı gerekir.

Madde 6-(1) Tasarım Projesi II çalışması yetersiz görülen veya çalışması kabul edilmesine rağmen Tasarım Projesi Il sınavında başarısız olan öğrenciler bir sonraki yarıyıl Tasarım Projesi II dersine yazılır.

Madde 7-(1) Teslim edilen Tasarım Projesi II, danışman öğretim üyesi veya görevlisi tarafından yarıyıl sonu final sınav döneminin ilk haftası içinde incelenir. İnceleme sonucu Tasarım Projesi II nin kabul edilip edilmediği ve öğrencinin Tasarım Projesi II sınavına girip giremeyeceği yarıyıl sonu final sınav döneminin ikinci haftası içerisinde dekanlığa bildirilir.

Madde 8-(1) Tasarım Projesi II sınavı, bölüm kurulunca seçilen biri çalışmayı yöneten öğretim elemanı olmak üzere en az üç öğretim üyesi veya görevlisinden oluşan sınav komisyonu tarafından sözlü olarak akademik takvimde belirlenen günlerde yapılır.

Madde 9-(1) Tasarım Projesi II çalışması kabul edilen ve Tasarım Projesi II sınavını başaran öğrencinin başarı derecesi, hazırladığı çalışma ve sınavdaki başarısı göz önüne alınarak tespit edilir. Programlar başarı ölçme-değerlendirme ölçütlerini bölüm kurulu esaslarına göre yürütürler.

(2) Tasarım Projesi I ve Tasarım Projesi II'nin başarılmış sayılabilmesi için en az (BB) seviyesinde not alınmış olması gereklidir.

Madde 10-(1) Tasarım Projesi I ve Tasarım Projesi II'nin yönlendirilmesi, programlanması, izlenmesi, denetlenmesi, teslim, koşul ve formatı Bölüm Kurulu kararları doğrultusunda düzenlenir.

Madde 11-(1) Bölüm Kurul Kararı ile Tasarım Projesi I ve Tasarım Projesi II grup çalışması şeklinde yaptırılabilir. Bölüm Kurulunun belirleyeceği istisnai durumlar hariç, bir gruptaki öğrenci sayısı asgari iki azami altı kişidir.

Madde 12-(1) Bahar yarıyılı sonunda süre uzatımı verilmiş Tasarım Projesi II dışında yaz öğretiminde yeni tasarım projesi dersi alınamaz.

Madde 13-(1) Üniversite senatosunun 20.7.2000 günlü, 303 sayılı toplantısında kabul edilen “Bitirme Çalışmasının Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 14-(1) Üniversite senatosunun 26.06.2019 günlü, 705 sayılı toplantısında kabul edilen bu esaslar, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Geçici Madde 1- 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından önce üniversitemize kayıtlı öğrenciler için Üniversite senatosunun 20.7.2000 günlü, 303 sayılı toplantısında kabul edilen “Bitirme Çalışmasının Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları uygulanmaya devam eder. İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.