15.1.1998

Üniversite Senatosu

Sayı : 251

Araştırma Görevlilerinin İTÜ'nün Fakülte ve Üniversite Kurullarında Temsiline İlişkin Esaslar

Amaç

Madde 1- Bu esasların amacı, araştırma görevlilerinin Üniversitenin yönetim birimlerinde (Fakülte, Enstitü, Konservatuar, Yüksekokul) ve Üniversite Kurullarında temsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Temsilcilerin Seçimi

Madde 2-

a) Fakülte/Enstitü/Konservatuar/Yüksekokuldaki bölümlerin araştırma görevlileri, kendi aralarından bir temsilci (Bölüm Temsilcisi) seçerler.

b) Fakülte/ Enstitü /Konservatuar/Yüksekokul araştırma görevlileri kendi birimlerinin temsilcilerini ( Birim Temsilcisi) seçerler.

c) Bölüm Temsilcileri ile Birim Temsilcisinin adları Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilir.

d) Birim Temsilcileri Rektörlüğün öngöreceği yer ve tarihte toplanarak kendi aralarından bir Üniversite Araştırma Görevlisi Temsilcisi ile iki yardımcısını seçerler.

Seçimin Zamanı

Madde 3- Seçim her eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasında Dekanlığın/Müdürlüğün/Bölümün çağrısı ile yapılır.

Bölüm Temsilcilerinin Görevleri

Madde 4- Bölüm Araştırma Görevlileri Temsilcilerinin görevleri şunlardır:

a) Araştırma görevlilerinin sorunları, görüş ve düşüncelerini Bölüm Başkanlığı ile Fakülte Temsilcisine iletmek,

b) Birimlerde yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerde araştırma görevlilerini temsil etmek.

c) Birimlerde eğitim ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve bu konuda raporlar hazırlayıp Bölüm Başkanlığı ile Fakülte Temsilcisine vermek,

d) Bölüm Başkanının uygun göreceği zaman ve çerçevede, Bölüm Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak.

Birim Temsilcilerinin Görevleri

Madde 5- Birim Araştırma Görevlisi Temsilcilerinin görevleri şunlardır:

a) Araştırma görevlilerinin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini Dekanlığa/Müdürlüğe iletmek, katıldığı kurullarda açıklamak, çözüm üretmek.

b) Yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerde araştırma görevlilerini temsil etmek.

c) Dekan veya Müdürün uygun göreceği zaman ve çerçevede Fakülte/Enstitü/Konservatuvar/ Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Fakülte/Enstitü/Konservatuar/Yüksekokul Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak.

Üniversite Temsilcisinin Görevleri

Madde 6- Üniversite Araştırma Görevlisi Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Üniversitemizdeki araştırma görevlilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini Üniversitenin ilgili makamlarına iletmek, katıldığı kurullarda dile getirmek.

b) Üniversitede veya Üniversiteler arasında yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerde Üniversite, araştırma görevlilerini temsil etmek,

c) Eğitim ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla çalışma yapmak ve bu konuda raporlar hazırlayıp, Rektörlüğe sunmak,

d) Rektörün uygun göreceği zaman ve çerçevede oy hakkı olmaksızın Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

Yürürlük

Madde 7- Bu Senato Esasları İ.T.Ü. Senatosunun 15.1.1998 tarih ve 251 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Geçici Madde: Bu Senato Esaslarının 3.maddesindeki seçim, 1997-1998 eğitim-öğretim dönemi için esasların İ.T.Ü. Senatosunda kabulünden itibaren bir ay içinde yapılır.

Yürütme

Madde 8- Bu Senato Esaslarının hükümlerini İ.T.Ü. Rektörü yürütür.