1.12.2010

Üniversite Senatosu

Sayı : 526

İTÜ “Akademik Onur Sözü” Esasları

Madde 1 Akademik Onur Sözünün amacı, İTÜ  geleneklerini ve akademik dürüstlüğünü korumak ve mesleki onura sahip mezunlar yetiştirmektir. Akademik Onur Sözü eğitim sırasında öğrenci tarafından sergilenebilecek öğrenci niteliğini gerektirdiği tutum ve davranışların dışına çıkmasını önlemek amacıyla kullanılır.

Madde 2 : Akademik Onur Sözü, İTÜ  içindeki olumlu davranış biçimlerini belirleyen bir dizi ilke yoluyla tüm Üniversite öğrencilerini olumlu davranışa yönlendiren kuralları kapsar.

Madde 3 :2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 54. maddesi bu esasların yasal dayanağını oluşturmaktadır.  

Madde 4 : Akademik Onur Sözü’ ne aykırı davranan öğrencilere, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ 9/m, 10/j ve 11. maddelerine göre işlem yapılır ve yüksek öğretim kurumundan uzaklaştırma dahil çeşitli yaptırımlar uygulanır.

Madde 5 : Öğrencilere Fakülteye kayıt oldukları ilk yarıyılda aşağıda yazılı taahhütname imzalatılır ve bir kopyası kendilerine verilir.

İTÜ Akademik Onur Sözü

         

" Tüm öğrencilik yaşamım süresince,

  • Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, diğer üniversite çalışanları ve arkadaşlarımla, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki içinde olmaya,
  • İnsanlar arasında her ne nedenle olursa olsun ayrım yapmamaya, her türlü görüşe anlayışlı davranmaya,
  • Kopya çekme, kopya verme, aldatma, yanıltma gibi öğrencilik duruşuna uymayan davranışlardan kaçınmaya,
  • Akademik etkinliklerde etik kurallara uymaya,
  • Akademik Çalışmalarda kullanılan tüm kaynakların (internet v.s.) referans gösterileceğine,

onur sözü veririm. "

Madde 6 : Bu esaslar İTÜ Senatosunun 1.12.2010 tarih ve 526 sayılı toplantısında kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir.