---------

Üniversite Senatosu

Sayı : ---

7143 SAYILI AF KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna eklenen Geçici 78. Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 31.05.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında belirlenerek; 08.06.2018 tarihli ve 75850160-312-E.45837 sayılı yazı ile üniversitemize iletilmiştir. Bahse konu Yükseköğretim Genel Kurul Kararı doğrultusunda söz konusu kanun maddesi kapsamında üniversitemize yapılacak olan başvurularda uygulanacak olan usul ve esasları belirleyen 31 Mayıs 2018 tarih ve 678 sayılı Senato kararı yürürlükten kaldırılarak; 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 15. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna eklenen Geçici Madde 78. Maddenin Üniversitemizde aşağıda belirtilen şekilde uygulanmasına karar verilmiştir :

A-Genel Hükümler:

1. 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunun Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 18.05.2018 tarihine kadar Üniversitemize bağlı programlardan, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan hazırlık ve ara sınıflar dahil, ön lisans ve lisans öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrenciler (yabancı dil hazırlık, bilimsel hazırlık ve ara sınıflar dahil) 2547 sayılı Kanunun Geçici 78. Maddesinden yararlanabilmek için 18 Eylül 201 8 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

2. 18.05.2018 tarihinden önce Üniversitemize bağlı programlardan ilişiği kesilen bu esasların birinci maddesinde belirtilen öğrencilerden 18.05.2018 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde ilişiği kesilen programlara kayıtlar yapılır.

3. 18.05.2018 tarihinden önce Üniversitemize bağlı programlardan ilişiği kesilen bu esasların birinci maddesinde belirtilen öğrencilerden; terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç halen tutuklu veya hükümlü olanların 18 Eylül 2018 tarihine kadar Üniversitemize başvurması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 78. Maddesi hükümlerinden yararlanabilir.

4. 18.05.2018 tarihinden önce Üniversitemize bağlı programlardan ilişiği kesilen bu esasların birinci maddesinde belirtilen öğrenciler bu tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları ve kesin kayıtlarının yapılması halinde, 2547 sayılı Kanunun 44. Maddesinde yer alan esaslara göre, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

5. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78. Maddesinde öngörülen başvuru süresi olan bu maddenin yürürlüğe girdiği 18.05.2018 tarihinden itibaren dört ay içinde mücbir sebeplerle başvuramayan bu esasların birinci maddesinde belirtilen öğrenciler, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 18 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilirler.

6. 18.05.2018 tarihinden önce Üniversitemize bağlı programlardan ilişiği kesilen bu esasların birinci maddesinde belirtilen öğrencilerden Üniversitemiz ile ilişiği kesildikten sonra TC vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş olanlar da vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı olmaması durumunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 78. Maddesi hükümlerinden yararlanabilirler.

7. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle Üniversitemizden ilişiği kesilen kişiler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78. Maddesi kapsamından yararlanamazlar.

8. 2547 Sayılı Kanunun Geçici 78. Maddesinden yararlanarak Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden işinin veya ikametgahının başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler üniversiteye giriş yılı itibarı ile geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlaması ve ikamet ettiği ildeki üniversitenin senatosunun da uygun görmesi halinde ikamet ettiği ildeki üniversitenin eş değer programına yatay geçiş yapabilirler. Ancak, Üniversitemize anılan kanundan yararlanmak üzere bu yönde yapılacak yatay geçiş başvuruları kabul edilmeyecektir.

9. Anadal lisans programından mezun olan ancak, çift anadal ve yan dal programlarından ilişiği kesilen öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78. Maddesi kapsamından yararlanamazlar.

10. Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından ilişiği kesilen öğrenciler çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramazlar.

11. Kesin kayıt için istenen belgeler ile kayıt işlemlerine ilişkin kural ve süreçler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın internet sitesinde (www.sis.itu.edu.tr) öğrencilere duyurulur.

12. İstenen belgelerin asıllarını ilan edilen tarihler arasında teslim etmeyen adayların başvuru işlemleri geçersiz olur, bu durumda olan adaylar kayıt haklarından feragat etmiş sayılırlar ve daha sonra hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiren adaylara ilgili dönemden geçerli olmak üzere öğrenim durumuna uyan belge verilir.

13. 2547 sayılı Kanunu'nun Geçici 78. Maddesinden yararlanmak üzere başvuran ve başvuruları uygun bulunan adayların, öğrencilik haklarını kullanması, istenen belgelerin tam olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslimi ile başlar. İstenen belge/belgeleri ilan edilen tarihte teslim etmeyen adaylar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

14. 2547 Sayılı Kanunu'nun Geçici 78. Maddesinden yararlanmak üzere Üniversitemize başvurma hakkı bulunmakla birlikte, halen başka bir Yükseköğretim programında kayıtlı bulunanların aynı anda aynı düzeyde örgün öğretim yapan iki ayrı yükseköğretim programına devam edemeyeceklerinden bahisle (Tezsiz Yüksek Lisans pogramları hariç) Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile sonradan kayıt oldukları bölümden/programdan kayıtlarını sildirmeleri veya mezun olduklarını belgeledikleri takdirde öğrenime devam etmelerine izin verilir. Bu kapsamda birden fazla üniversiteye başvuru hakkı bulunanlar ise bunlardan sadece birine kayıt hakkına sahiplerdir.

15. Bu kanundan yararlanacak öğrenci adayları derslerin alınması ve başarılması hususlarında İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeği ile ilgili Senato Esasları hükümlerine tabidirler.

16. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78. Maddesi uyarınca Üniversitemize dönerek kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri kayıt tarihinden itibaren başlar. Bu öğrencilerin program süresi ise "2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararının" 7. Maddesi uyarınca hesaplanır.

17. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78. Maddesi uyarınca 2018¬2019 eğitim-öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenlerden katkı payı/öğrenim ücretinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte alınır. Kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

18. Anılan Kanun uyarınca 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitime devam hakkı verilen öğrenciler için "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" hükümleri uygulanır.

19. 2547 sayılı Kanunu'nun Geçici 78. Maddesinden yararlanarak kayıtları yapılanların intibakları 2547 Sayılı Kanun'un 44. Maddesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları, ilgili diğer mevzuat ve Senato Kararları çerçevesinde yapılır.

20. Uygulamalarda karşılaşılan tereddütlü durumlarda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan/yayınlanacak olan kararlar doğrultusunda alınacak İstanbul Teknik Üniversitesi Senato Kararları geçerli olacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ek kararlar gönderilmesi halinde, Üniversitemizce yeniden düzenleme yapılacaktır.

B-Lisans ve Ön Lisans Programlarına Ait Hükümler :

1. Üniversitemiz Uluslararası Ortak Lisans Programlarına kayıtlı iken 18.05.2018 tarihinden önce ilişiği kesilen bu esasların birinci maddesinde belirtilen öğrencilerin, adı geçen kanunla ilgili işlemleri Üniversitemiz tarafından yürütülür. Bu durumdaki öğrencilerden yurt dışındaki üniversiteden ilişiğin kesilmesi nedeniyle ortak programa devam edemeyecek olanlar Üniversitemizde eşdeğer bir program bulunması halinde bu programa devam eder. Eşdeğer program bulunmayanlardan ise ilgili yıldaki ÖSYS puanı ile 5 tercih alınıp Yükseköğretim Kuruluna gönderilerek, Yükseköğretim Kurulu tarafından bir programa yerleştirilir. Öğrencinin puanının tercih ettiği programların taban puanını sağlamaması durumunda Anadolu, Atatürk veya İstanbul Üniversiteleri bünyesindeki açıköğretim programlarından tercih ettiği programa kayıt hakkı bulunmaktadır.

2. 18.05.2018 tarihinden önce Üniversitemizin bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanlar da, söz konusu maddeden yararlanarak ayrıldıkları lisans programına kayıt yaptırabilirler.

3. 667 sayılı KHK uyarınca Üniversitemize yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında 18.05.2018 tarihinden önce ilişiği kesilen; bu tarihten önce Üniversitemize yerleşmekle birlikte kayıt yapmayan bu esasların birinci maddesinde belirtilen öğrenciler 18.09.2018 tarihine kadar 7143 sayılı Kanundan yararlanmak için Üniversitemize başvurabilirler.

4. 667 sayılı KHK kapsamındaki öğrenciler ilgili yıl için belirlenen öğrenim ücretini öder. Söz konusu öğrencilerin bursları devam etmez.

5. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 78. Maddesi kapsamında Üniversitemize kaydolarak öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilirler. Yatay geçiş için süre kısıtlaması uygulanmaz. Ancak, konuya ilişkin başvuru tarihleri ilgili üniversitelerce duyurulacağından söz konusu öğrencilerin duyurulan tarihlerde adı geçen üniversitelere başvuru yapması gerekmektedir.

6. a) Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan ilişiğinin kesildiği programın öğretim dili tamamen İngilizce veya en az %30 İngilizce olan programlara bu kanun kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin; başvuruları esnasında ön görülen yabancı dil koşulunu sağlayamamaları halinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz öğretimi sonuna kadar Senatonun kabul ettiği yabancı dil sınavlarından birisinden Üniversitemizce kabul edilen asgari başarı puanını sağlamış olduğunu belgeleyenlerin kayıtları bu belgenin getirildiği tarihten sonraki ilk yarıyılda yapılır. Öğrencinin İngilizce yeterlilik koşulunu sağlayamaması durumunda, söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate alınarak alınacak 5 tercihle beraber başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu'na gönderilir.

( Yukarıdaki madde kapsamından yararlanacak öğrenci,

a-Yabancı Diller Yüksekokulunda daha önce hiç öğrenim görmemiş olması durumunda Hazırlık sınıfında 1 yıl öğrenim 1 yılda beklemeli statüde yalnızca açılacak sınavlara girebilecektir.

b- Üniversitemizin yabancı Diller Yüksekokulunda 1(bir) yıl Hazırlık öğrenimi görmekle birlikte, Hazırlığı iki yıl boyunca geçemediği için kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilip geri dönen öğrenci ise 2 yıl boyunca yalnızca açılacak yabancı dil yeterlik sınavlarına girebilecektir.)

b) Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve bu kanundan yararlanarak yeniden kayıt yaptırma hakkı kazananlardan, mezun olması için alması gereken ders sayısı 6 (altı) ve daha az olanlara bu maddenin a) bendinde belirtilen hükümler uygulanmaz.

7. Üniversitemizde bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayan veya Hazırlık sınıfı ile 1. (birinci) Sınıfta iken kayıtları silinen öğrencilerin intibakları 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı eğitim planlarına, 2 (iki) ve daha üst sınıflarda iken kayıtları silinen öğrencilerin intibaklarının ise 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı öncesindeki eğitim planına göre yapılacaktır.

C-Lisansüstü Programlara Ait Hükümler

1. 2547 sayılı Kanunun Geçici 78. Maddesinden yararlanarak Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen öğrencilerden halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı olanların Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate alınarak bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla Üniversitemize kayıt yaptırabilirler.

2. 2547 sayılı Kanunun Geçici 78. Maddesinden yararlanarak Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen öğrencilerden aynı zamanda araştırma görevlisi kadrolarından da ilişiği kesilenler, araştırma görevlisi kadrosuna dönemezler. Ancak istemeleri halinde ilişiklerinin kesildiği lisansüstü programa kayıt olabilirler.

3. 18.05.2018 tarihinden önce Üniversitemizin kapatılan lisansüstü programlarından ilişiği kesilen veya söz konusu programlara yerleşmekle birlikte kayıt yaptırmayanların intibakları Üniversitedeki eş değer bir programa yapılır.