14.08.2014

Üniversite Senatosu

Sayı : ---

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönergenin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak olan öğrenci konseyinin kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemektir. Bu yönerge Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönerge; İstanbul Teknik Üniversitesinde kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönergede geçen;

 

a) Üniversite :İstanbul Teknik Üniversitesini

b) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü

c) Akademik Birim: Üniversitedeki Fakülte , Konservatuar, Enstitüleri

d) İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi: İstanbul Teknik Üniversitesinde öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

e) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, konservatuar veya enstitülerindeki her bir bölümün/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, kendilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtikleri öğrenciyi, 

f) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı  Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Fakülte,  konservatuar veya enstitülerdeki bölümlerin bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı  öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu, 

g)Fakülte/Konservatuar/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, konservatuar veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

h) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Fakülte, konservatuar ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

i) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Fakülte, konservatuar ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, rektörlükçe uygun görülecek tarihte gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,

j) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

k) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

l) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

m) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını, 

 

ifade eder. 

   

İKİNCİ KISIM

Öğrenci Konseyi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

Madde 5—Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak rektörlük  tarafından gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

 

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

Madde 6— Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, konservatuar, veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Üniversitesi’nden uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Öğrencinin başvuru yaptığı sırada gözetim listesinde bulunmaması,

e) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış, İstanbul Teknik üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 33. Maddesine göre izinli sayılmasına yada haklarının saklı tutulmasına karar verilmemiş olması.

f) Aday olduğu tarihte azami öğretim süresini (lisans programları için yedi yıl, yüksek lisans programı için üç yıl, doktora programı için altı yıl) aşmamış olması.

g) Çift ana dal program öğrencileri ancak ana dal bölümlerinde aday olabilirler ve ana dal bölümlerinde oy kullanabilirler

 

Seçim Kurulları’nın Oluşturulması

 

Üniversite Seçim Kurulu 

Madde 7 –

a) Üniversite Seçim Kurulu Rektör tarafından belirlenir.

b) Üniversite Seçim Kurulu Başkanı, Rektör tarafından, Rektör Yardımcılarından biri arasından seçilir.

c) Üniversite Seçim Kurulu, başkan dahil üniversitede görevli üç öğretim üyesinden oluşur.

 

Üniversite Seçim Kurulu’nun görevleri: 

Madde 8- a) İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Fakülte/Konservatuvar/Enstitü Öğrenci Temsilcileri ile Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı Öğrenci Temsilcilerinin seçim program ve takvimini, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği takvim, süre ve program çerçevesinde düzenlemek,

b)    Seçimlerin düzenli ve güvenlik içinde yapılması için her türlü planlamayı yapmak,

c)    Oy sandıklarını sağlamak veya bu konudaki kuralları belirlemek,

d)    Geçerli/geçersiz oy tanımlarını yapmak,

e Fakülte/Konservatuvar/Enstitü Öğrenci Temsilcileri ile Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı yapılan seçimlere ilişkin itirazları inceleyerek karara bağlamak,

f)     Seçim sonuçlarını tutanaklar halinde Rektörlük Makamı’na sunmaktır.

   

 Fakülte/Konservatuvar/Enstitü Seçim Kurulu

 Madde 9 – Fakülte/Konservatuvar/Enstitü Seçim Kurulu; ilgili akademik birimde Dekan/Müdür tarafından görevlendirilecek bir Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcısı Başkanlığında, ikisi ilgili Fakülte/Konservatuvar/Enstitü’ de görev yapan öğretim üyeleri arasından olmak üzere, toplam 3 kişiden oluşur. Öğrenci ve bölüm sayısı fazla olan Fakülte/Konservatuvar/Enstitülerde, birden fazla seçim kurulu oluşturulabilir. Buna ilgili Fakülte/Konservatuvar/Enstitü Dekan/Müdür’ünün teklifi üzerine Üniversite Seçim Kurulu karar verir.

 

Fakülte/Konservatuvar/Enstitü Seçim Kurulunun Görevleri 

Madde 10 – Fakülte/Konservatuvar/Enstitü Seçim Kurulu’nun görevleri:

a)     Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,

b)     Öğrenci Temsilcileri adaylarının, bu yönergenin 6.maddesinde belirtilen şartlara uygun olup olmadıklarını inceleyerek, uygun adayları duyurmak,

c) Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı Öğrenci Temsilcisi seçimlerini, bu Yönerge esaslarına uygun olarak düzenlemek, sonuçlarını duyurmak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Seçim Kurulu’na sunmak

d)    Fakülte/Konservatuvar/Enstitülerde yapılan Seçimlere yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamaktır.

Bölüm/Anabilim dalı/Anasanat dalı Seçim Kurulu

Madde 11 – a) Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı Seçim Kurulu, ilgili Bölüm Başkanı/Koordinatörü  tarafından belirlenir.

b) Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı Seçim Kurulu başkanı, ilgili Bölüm Başkanı/Koordinatörü  tarafından, Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı öğretim elemanların  arasından seçilir

c ) Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı Seçim Kurulu, başkan dahil 3 öğretim elemanıdan oluşur.

Bölüm/ Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı Seçim Kurulunun Görevleri

Madde 12-  Bölüm Seçim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,

b) Öğrenci temsilci adaylarının başvurularını almak ve adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek uygun adayları duyurmak,

c) Oy pusulalarının bastırılmasını ve mühürlenmesini sağlamak,

ç) Sandık Kurullarını tespit etmek ve görevlendirmek,

d) Oy sandıklarının yerlerinin belirlenerek duyurulmasını ve seçim gününde yerleştirilmesini sağlamak,

e) Öğrenci temsilci seçimlerini bu yönerge esaslarına göre yapılmasını sağlamak .

f) Bölüm/ Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı seçim sonuçlarını ilgili Fakülte Dekanlığına/ /Konservatuar veya Enstitü Müdürlüğüne  tutanakla bildirmek.

   

Sandık Kurulları 

Madde 13 - İlgili Seçim Kurulu tarafından ilgili akademik birim  öğretim elemanları arasından belirlenir. Sandık Kurulları seçimlerin yürütülmesinden, seçimin bitiminde oyların hemen sayılmasından ve sonucun bir tutanakla ilgili Seçim Kurulu'na iletilmesinden sorumludur.

 

Seçim Kurullarının Görev Süresi 

Madde 14 – Seçim Kurulları’nın görev süresi 3 (üç) yıldır.

   

Seçimlerde Uygulanacak Yöntemler ve İlkeler 

Madde 15 – İstanbul Teknik Üniversitesi’nin tüm öğrencileri, Üniversite Öğrenci Konseyi’nin doğal üyesidir. Ancak, Üniversite Öğrenci Konseyi’ne öğrencilerin katılımı, kendilerinin seçtikleri “Öğrenci Temsilcileri” aracılığıyla gerçekleşir.

a) Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı Öğrenci Temsilcileri’nin seçiminde her anadal öğrencisi bir seçmendir.

b)  Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı Öğrenci Temsilcileri’nden oluşan Bölüm/Program/ Anabilim dalı/Anasanat dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu’nun her bir üyesi, kendi aralarından bir üyeyi Fakülte//Konservatuvar/Enstitü Öğrenci Temsilcisi olarak seçer.

c)  Fakülte/Konservatuvar/Enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyeleri kendi aralarından bir üyeyi Öğrenci Konseyi Başkanı olarak seçer.

 

Madde 16 -  Seçimle ilgili tanıtım ve propaganda mahiyetindeki her türlü ilan ve afişler, seçimlerden önceki hafta içinde, Üniversite Seçim Kurulunca ilan edilen süre boyunca, bölümlerde bölüm başkanlarının, diğer yerlerde Rektörlüğün göstereceği yerlere asılabilir ve seçimden önceki gün mesai saati bitiminde kaldırılır. Adayların tanıtım etkinlikleri bu süre içinde bölüm başkanlıklarının uygun göreceği mekan ve saatlerde düzenlenebilir.

 

Madde 17 -  Sandık Kurulu, seçimin yapılacağı yere sandığı, seçmen listelerini ve pusulaları seçim günü en geç saat 09:30'da getirir. Seçim sandığını açıp içinin boş olduğunu aday ve seçmenlere gösterir. Sonra seçmenler oy pusulalarını öğrenci kimliğini göstererek Sandık Kurulundan alır ve gizli bir bölmede tercihini belirttikten  sonra pusulalarını kapalı olarak sandığa atar ve seçmen listesini imzalayarak seçim yerini terk ederler. Oy verme işlemi, seçim günü üniversite seçim kurulunun uygun gördüğü saatte tamamlanır.

   

Madde 18 - Sayım işlemi seçim günü, seçim sürecinin bitimi ile birlikte başlar ve kamuya açık olarak Sandık Kurulunca yapılır. Seçim sonuçları, ilgili Sandık Kurulu tarafından ilgili Seçim Kuruluna bir tutanakla bildirilir. Tutanakta seçime katılan öğrenci sayısı ve adayların aldıkları geçerli oy sayıları belirtilir. Şartları sağlayarak Öğrenci Temsilcisi olmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri ilgili Seçim Kurulunca duyurulur ve bir tutanakla bir üst  Seçim Kuruluna bildirilir.

 

Madde 19 -  Seçimlerle ilgili her türlü itiraz, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü içinde ilgili seçim kuruluna yapılır. Seçim kurulları gerekli incelemeleri yaparak itirazları en geç iki gün içinde karara bağlarlar.

 

Madde 20 -  Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa, seçimler karar tarihinden itibaren en geç üç gün içinde yenilenir.

 

Bölüm Temsilciliği Adaylık Başvuruları 

 

Madde 21-  Adaylık başvuruları Bölüm Seçim Kuruluna seçim tarihinden bir hafta öncesine kadar yapılır. İlgili Bölüm Seçim Kurulu seçimlerden önce en az 2 gün boyunca temsilci adaylarının adlarını ilan tahtalarına asarak duyurur. Çift anadal program öğrencileri ancak anadal bölümlerinde aday olmak üzere başvurabilirler ve oy kullanabilirler.

  

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Organları

 

Öğrenci konseyi organları

Madde 22 — Öğrenci Konseyi Organları,  "Bölüm Öğrenci Temsilcisi", "Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu","Fakülte/Konservatuar/Enstitü Öğrenci Temsilcisi", "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci Konseyi Başkanı"ndan oluşur.

     

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci temsilcisi seçimi

Madde 23 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı  Öğrenci Temsilcisi, Fakülte, konservatuar veya enstitülerindeki her bir bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı  öğrencilerince kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için;

i) Birinci turda seçimin yapıldığı bölüme kayıtlı öğrencilerin en az %60’ ının,

ii) ikinci turda ise en az %50’sinin

 

seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda i) ve ii) deki şartlar aranmaz.

Seçilebilmek için, her turda, seçimde oy kullanan öğrencilerin en az yarıdan fazlasının oyunun alınması zorunludur.

 

Seçimler üniversite seçim kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır.

İlk turda sonuç alınamaması durumunda seçimler, birinci turda en çok oy alan iki adayın katılması ile tekrar edilir. İkinci turda da sonuç alınamaması durumunda, üçüncü tur seçimler yapılır.  Üçüncü tur seçimde de adaylardan birisi seçilmek için gerekli şartları sağlayamamış ise, ilgili bölüm/program/Anabilim dalı/Anasanat dalı Öğrenci Temsilcisi seçmeme kararı almış kabul edilir. Oylamalarda eşitlik durumunda, adayların not ortalamalarına bakılır. Not ortalaması yüksek olan aday seçimi kazanmış olur.

Bölüm/prpgram/Anabilim dalı/Anasanat dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölümde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

 

Öğrenci temsilcisinin görevleri

Madde 24 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

c) Fakülte, konservatuar veya enstitülerin Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek,

d) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyine ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

e) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

f) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

g) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölümün akademik toplantılarına katılmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu

 

Öğrenci temsilcileri kurulu

Madde 25 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu:

Fakülte, konservatuar veya enstitülerindeki  öğrenci temsilcilerinden oluşur üniversitenin ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/ Konservatuar/ veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

 

Öğrenci temsilcileri kurulunun görevleri

Madde 26 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dallarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

c) Bulundukları fakülte/konservatuar/ ve enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,

d) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

e) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.  

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fakülte, Konservatuar, Enstitü Öğrenci Temsilcisi

 

Öğrenci temsilcisi

Madde 27 — Fakülte/Konservatuar/ Enstitü Öğrenci Temsilcisi:

Fakülte, konservatuar, Enstitülerindeki öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/Anablim dalı/Anasanat dalı bulunan fakülte/konservatuar/ veya enstitülerde, var olan Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu fakülte/ konservatuar/ veya enstitünün temsilcisi olarak görev yapar.

Fakülte/Konservatuar/ Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, üniversitenin ilgili fakülte, konservatuar veya enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, konservatuar veya enstitü öğrenci temsilciliğine, üniversitenin ilgili fakülte konservatuar veya enstitüsündeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

 

Öğrenci temsilcisinin görevleri

Madde 28 — Fakülte/ Konservatuar/ Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği fakülte, konservatuar veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, konservatuar veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,

c) Temsil ettiği fakülte, konservatuar veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve üniversitenin  ilgili yönetim organlarına iletmek,

d) Bulunduğu fakülte, konservatuar veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

e) Temsil ettiği fakülte, konservatuar veya enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

f) Temsil ettiği fakülte, konservatuar veya enstitüde Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, konservatuar veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

 

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

 

Öğrenci konseyi genel kurulu

Madde 29 — Öğrenci Konseyi Genel Kurulu fakülte, konservatuar veya enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere "Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.

Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

 

Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri

Madde 30 — Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

d) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

e) Üniversitenin öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

 

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu

Madde 31 — Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim esas alınarak Öğrenci Konseyi Kurultayı adı altında gerçekleşen Öğrenci Konseyi seçiminde Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

 

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri

Madde 32 — Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,

c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak rektörlüğe sunmak.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

 

Öğrenci konseyi yönetim kurulu

Madde 33 — Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve  iki yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

 

Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri

Madde 34 — Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

b) Öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,

g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,

h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını üniversitede duyurmak ve izlemek,

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

   

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

 

Öğrenci konseyi denetleme kurulu

Madde 35 — Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az iki yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

 

Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri

Madde 36 — Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu yönerge ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

b) Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

   

ONUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Başkanı

 

Öğrenci konseyi başkanı

Madde 37 — Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. Oylamada eşitlik olması durumunda, iki adayın not ortalamalarına bakılır. Not ortalaması yüksek olan aday seçimi kazanmış olur.

Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

 

Öğrenci konseyi başkanının görevleri

Madde 38 — Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,

c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,

d) Yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,

e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Rektörün daveti üzerine senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak.

Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Öğrenci konseylerinde görev yapan öğrencilerin harcırah giderlerinin karşılanması

Madde 39 — Ulusal Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Konseyleri organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin, bu Yönerge esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurt dışı görevlendirilmeleri, Rektörlükçe yapılır. 

 

İdari ve Mali Konular

Madde 40— Üniversite Öğrenci Konseyinin ihtiyaçları için gerekli bütçe Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Öğrenci konseylerinin çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi

Madde 41 — Öğrenci konseyi çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili Kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.

 

Öğrenci temsilciliklerinin ve organlardaki görevlerin süresi

Madde 42 — Öğrenci Konseyinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi iki yıldır.

   

Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi

Madde 43 — Mezuniyet veya başka bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen, azami süresi dolan, bölüm öğrenci temsilcisi iken  bölüm değiştiren, seçilme niteliklerini kaybeden veya kayıtlı olduğu bölüm, program, anabilim veya ana sanat dalı başkanlığı ile fakülte,konservatuar, enstitü yönetimi tarafından davet edildiği toplantılar ile genel kurul, yönetim kurulu, kurultay divan kurulu, denetleme kurulu toplantılarına önceden geçerli mazeret bildirmeksizin iki veya daha çok kez katılmayan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen bu yönerge hükümlerine göre seçilmiş olan öğrenci temsilcilerinin ve öğrenci konsey başkanının, temsilciliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

 

Öğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi

Madde 44 — Öğrenci Konseyi’ne, bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Rektörlükçe uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 45 – 27.10.2011 tarihli senato kararı ile kabul edilen “İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 46 — Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nda kabul edildiği tarihte (14.08.2014 tarihli Senato kararı gereğince ) yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 47— Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.