English

 

 Üniversite Senatosu 19.04.2016 / 631


 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İŞKİN BAŞVURU VE KAYIT-KABUL YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Am ve kapsam

 

MADDE  1-  (1)  Bu  Yönerge, İstanbul Teknik  Üniversitesine  bağ lisans programlarına yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin başvuru ve kayıt-kabul koşullarını ve sürecini düzenler, hükümlerini kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 6287 sayılı Kanunun 14/f maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a)Aday: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı birimlere başvuran yabancı uyruklu öğrenciyi, b)Birim: İstanbul Teknik Üniversitesine bağ fakülte/konservatuarı,

c)Öğrenci: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı birimlere başvurusu kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciyi,

d)Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

e)Program: Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan programları,

f)Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

g)Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

h)Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

ı)Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt dışından öğrenci kabulüne ilkin esaslar

 

Başvuru için temel şartlar

MADDE 4- (1) Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği programlara, Türkiye Cumhuriyeti Makamlarınca lise seviyesinde denkliği onaylanmış bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında olan ya da  mezun olm adaylardan ek listede belirtilen sınavların birinden yeterli puanı sağlayanlar başvurabilir.

a) Lise son sınıfta olmala ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

 

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçleri Bakanlığı’ndan rk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların rk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıt reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca alğı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”     

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC  uyruklu  olup  KKTC’de  ikamet  eden  ve  KKTC’de  ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL nav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilir.

b) Adaylardan

     

(1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

(2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamı K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

(3) a) maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların(a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

(4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

(5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,

başvuruları kabul edilmez.

 

ÜÇÜN LÜM

Başvuru için Önkoşullar, Başvuruda Kullanılacak navlar, Taban Puanlar ve

 Öğrenci Kontenjanla

 

Başvuru için Önkoşullar

MADDE (1) Başvuruda bulunacak adaylar için aşağıdaki hususlar önkoşuldur.

a)Bu yönergenin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendinde sayılan şartları taşımak

b)Yönerge ekinde listelenen sınavlardan belirtilen asgari puanlaalmış olmak.

Başvuruda kullanılabilecek navlar ve taban puanları

MADDE 6-(1) Yurt şından kabul edilecek öğrencilerin; Üniversite programlarına kabul edilebilmeleri için, başvurdukları program türüne göre, girmiş oldukları ulusal ve/veya uluslararası sınavların listesi ve alacakları minimum puanlar (Ek -1) de verilmiştir.

(2)Üniversite giriş statüsünde olan sınavların (SATvb.) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır. Gerek görüldüğü takdirde bu liste senato tarafından yenilenir.

(3)Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz gerlidir.(ABİTUR vb)             

(4)Ek-1’deki tabloda yer alan puanlar Senato kara ile değtirilebilir.

 

Öğrenci Kontenjanları

MADDE 7-(1) Her eğitim-öğretim yılı için yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, fakülte-konservatuvar yönetim kurullarının görüşü alınarak, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulur.

 (2) Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Gerekli durumlarda programlar arasında kontenjan aktarı yalabilir.

 

Başvuru esasları

MADDE 8-(1) Senato tarafından belirlenen başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuruda istenecek belgeler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kontenjanlar, akademik takvimde belirlenen tarihlerde Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.

(2)Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Üniversitenin web sayfasından online olarak yalır.

(3)En fazla 3 tercih yapılabilir. Yerleştirme adayın tercih önceliğine göre yapılır.

 

Başvuru için gerekli belgeler

MADDE 9- (1) Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

a)Lise diplomasının onaylı örneği veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenimini görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge,

b)Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş onay örneği,

c)Pasaport örneği,

ç)Sınav sonuç belgesi as veya onay örneği.

2)Başvuru duyurusunda belirtilen belgeler, eksiksiz bir biçimde ve duyuruda belirtilen yöntemle  sunulur.

 

 

DÖRDÜN LÜM

Kabul ve Kayıt Kulları

 

Değerlendirme     

 

MADDE 10- (1) Yurt dışından Üniversiteye başvuran öğrencilerin başvuruları, ilgili fakülte-konservatuar bölüm başkanlıkları tarafından değerlendirilerek, ilgili fakülte/konservatuar yönetim kurulunun onayına sunulur.

 

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın ulusal/uluslararası sınavlardaki başarısı, diploma notu, mezun olduğu okulun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri gibi ölçütler dikkate alınabilir.

(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adaylan, ayrıca Üniversite tarafından yalacak Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi,  ilgili birimlerin özel yetenek sınav yönergesinde belirtilen hususlara göre yalır.

(4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi garanti etmez.

(5) Lisans programlarına kabul edilen adaylara, online başvuru esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına beyan ettikleri e-posta adreslerine vize alabilmeleri için resmi kabul mektubu gönderilir.

 

Maddi güvence

MADDE 11-Bu kontenjanlar kapsamında başvuru yapan adayların, maddi durumlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye yeterli olduğunu maddi bir güvence göstererek belgelemeleri gerekir. Maddi güvence niteliği ve miktarı ile bu kapsamda talep edilecek belgeler her akademik yıl için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kayıt

 

MADDE 12- (1) Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na kayıt yaptırlar.

(2) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) Lise diplomasının aslı,

b) Lise diplomasının rk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi,”

c)Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya

İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onay örneği,

ç)Başvuruda kullalacak sınav sonuç belgesinin aslı ve rkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,

d)Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği

e)Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

f)Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak “Öğrenci Vizesi”,

g)6 adet vesikalık fotoğraf,

ğ)Varsa uluslarara geçerliliği olan Yabancı Dil ve rkçe yeterlik belgesi,

h)Yabancı uyruklular kimlik numarası,

ı) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge,

i) ÜYK tarafından belirlenen maddi güvence miktarına sahip olduğuna ilişkin belge.

(3)“rk Soy Belgesi” sahibi olanlar kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır. Öğrencilerin daha sonra getireceği belgeler kabul esnasındaki stalerini değtirmez.

(4) Lisans programlarına yurt dışından kabul edilen öğrencilerin, programa kabul edildikleri ilk yarıyılda kayıt yaptırmaları zorunludur.

(5) Bu öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi istenmeyecek yabancılar statüsünde olmaları gerekir.

(6)Kayıt sırasında kayıt için ilan edilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur.

(7)Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar veya kayıt için gerekli olan belgelerini sunamayanlar kayıt hakkını kaybetmsayılırlar.

(8)Kayıt yaptırarak kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'de öğrenim görmek üzere ikamet edebilmeleri için 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı yetkili makamları tarafından verilen öğrenci ikamet iznini almaları zorunludur.

(9)Üniversiteye kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler,  Üniversitenin mevzuat ve yönetmeliklerine tabidir ve uymakla yükümlüdür.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Dili ve Eğitim-Öğretim

 

Öğretim Dili

MADDE 13- (1) Üniversitede öğretim dili en az %30 İngilizce olduğundan Üniversiteye bu yönerge hükümlerine göre kabul edilen öğrencilerinden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu Senato tarafından kabul edilen herhangi bir dil sınavı belgesi ile katlayamayanlarla, eğitim ve öğretim yılı başında yalan İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayanlar İngilizce Hazırlık Programı’na kabul edilirler.

(2)Kayıt sırasında, Senato tarafından kabul edilen herhangi bir dil sınavı belgesi sunan öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Sını'ndan muaf tutulur ve kabul edildikleri lisans programına doğrudan başlayabilirler.

(3)Üniversitenin %100 İngilizce lisans programlarına kabul hakkı kazanan öğrencilerden, rkçesi kısa zamanda yeterli olabilir (B düzeyi) veya yetersiz (C zeyi) olanlar öğrenimlerine başlamakla beraber Türkçe zeylerini ilerletmek zorundadırlar.

(4)Fakültelerin en az %30 İngilizce eğitim verilen lisans programları ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarında (%100 İngilizce eğitim verilen müzikoloji programı hariç) lisans eğitimine başlayabilmek için Türkçe düzeyinin yeterli olduğu belgelenmelidir. Türkçe düzeyi yetersiz olan (C düzeyi) öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl süre ile izinli sayılırlar. Bu süre sonunda Türkçe düzeyini (A) ve (B) seviyesine çıkartanlar lisans programlarında İngilizce Hazırlık sınıfına devam ederler. Konservatuara yerleştirilen öğrencilerden Türkçe seviyesini istenen düzeye çıkaranlar kaydoldukları lisans programında eğitimlerine başlayabilirler. 

Öğrenim Ücretleri ve Burs Olanakları

Madde 14- (1)Yurt dışından kabul edilen öğrenciler her yıl Bakanlar Kurulu Kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğretim ücretlerini öderler.

(2)Bu  öğrencilerin öğrenim ücretinden muafiyet veya indirim koşullarına ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller

 MADDE 15- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2922 sayılı Kanun, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararlauygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 16- 05.07.2012  tarih ve 552 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren “İstanbul Teknik Üniversitesinin Lisans Programlarına Kabul Edilecek Yabancı  Uyruklu Öğrencilerde Aranacak Sınav ve Başvuru Koşularına İlişkin Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

EKLER:
1- Başvuruda geçerli olan sınavlar ve taban puanlarına ilişkin tablo
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lisansyurtdisi_gecerlisinavlar.html