20 Mart 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28593

YNETMELK

stanbul Teknik niversitesinden:

STANBUL TEKNK NVERSTES DENZCLK FAKLTES

LSANS ETM VE RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Teknik niversitesi Denizcilik Fakltesinde yrtlen lisans eitim retimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Teknik niversitesi Denizcilik Fakltesi lisans programna renci kabul, yatay ve dikey geiler, uygulamal eitim esaslar ve disipline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc, 43 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Denizcilik Fakltesi: stanbul Teknik niversitesi Denizcilik Fakltesini,

b) Senato: stanbul Teknik niversitesi Senatosunu,

c) niversite: stanbul Teknik niversitesini,

) niversite Ynetim Kurulu: stanbul Teknik niversitesi Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Kabul Esaslar, Yatay ve Dikey Geiler

Kabul esaslar

MADDE 5 (1) Denizcilik Fakltesine kabul edilmek iin; lisans renimiyle ilgili lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM)'nin yapt snav kazanm olmak, ayrca Denizcilik Fakltesinin belirlemi olduu Senatonun onaylad ve SYM tarafndan ilan edilmi olan giri ek koullarn salam olmak ve baka bir yksekretim kurumunda kaytl olmamak gerekir.

Yatay ve dikey geiler

MADDE 6 (1) niversite iinden veya dndan Denizcilik Fakltesine yaplacak yatay geiler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr. Yatay ve dikey gei yapmak isteyen rencilerin her yl Denizcilik Fakltesinin belirlemi olduu Senatonun onaylad ve SYM tarafndan ilan edilmi olan giri ek koullarn salamalar gerekir. Ek giri koullarn salamayan rencilerin gei bavurusu kabul edilmez.

NC BLM

Uygulamal Eitim Esaslar ve Disiplin

Uygulamal eitim esaslar

MADDE 7 (1) Uygulamal eitim (staj) almalar retim planna dahildir. Uygulamal eitim (staj) almalar, Denizcilik Fakltesi uygulamal eitim (staj) esaslarna gre yaplr.

Disiplin

MADDE 8 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre yaplr.

(2)(Deiik:RG-16/09/2019 - 30890) Denizcilik Fakltesinde 28/2/2010 tarihli ve 27507 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan Denizcilere Mahsus Kyafet Ynetmelii hkmlerine gre eitim ve retim niformal yaplr. niformaya ilikin hususlar niversite tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 28/9/2011 tarihli ve 28068 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Teknik niversitesi Lisans Eitim ve retim Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Faklte Ynetim Kurulu, niversite Ynetim Kurulu ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 10 (1) 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayl Resm Gazete'de yaymlanan stanbul Teknik niversitesi Denizcilik Fakltesi Lisans Eitim ve retim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Teknik niversitesi Rektr yrtr.