5806 Sayılı Kanun'a ait

SENATO UYGULAMA ESASLARI

 

I. Genel Hükümler

1) 5806 nolu Kanun hükümlerinden aşağıdaki şartları sağlayanlar yararlandırılır:

a) Üniversitemizde, hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretimi gören öğrencilerden; 7.6.1995 tarihinden bu kanundan yararlanma başvuru süresinin sonuna kadar kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler,
b) 1980 sonrasında bu içerikte çıkarılan kanunların kapsamına girmekle birlikte sağlanan haklardan yararlanmak üzere başvurmayan veya başvurdukları halde yararlanmamış olanlar.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini, gözaltında, tutuklu veya hükümlü olup da ceza infaz kurumunda bulunanlar ise bu hallerinin sona ermesini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde bu Kanunda belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen öğrenciler; 29 Aralık 2008 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile şahsen müracaat etmek zorundadır.

İlişik kesme işlemine karşı idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlar da, yukarıda belirtilen süre içerisinde başvurmaları halinde bu kanunda belirtilen haklardan yararlanırlar. Davanın, davacının aleyhine sonuçlanması öğrencinin bu kanunda belirtilen haklardan yararlanmasına engel teşkil etmez.

2) Birden fazla kurumdan ilişiği kesilmiş olanlar, ilişiklerinin kesilmiş olduğu kurumlardan istediklerinden birine başvuruda bulunabilir.

3) Bu esasların 1. Maddesinde belirtilen başvuru süresi içinde askere alınmaları gerekenler, bu maddede belirtilen hakları kullandıkları takdirde tecilli veya tehirli sayılır. Bu Kanundan yararlanarak öğrenciliğe intibakları yapılanların askerlik tecil veya tehir işlemleri hakkında 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesi hükmü uygulanır; bunlardan askere alınması gerekenlerin istemeleri halinde askerlik süresi boyunca öğrenim hakları dondurulur.

4) Bu kanundan yararlanacak öğrenciler derslerin alınması ve başarılması hususlarında yürürlükteki İTÜ Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelileri ile ilgili Senato Esasları hükümlerine tabidirler. Derse devam etmeden sınava gireceklerin başarı notu sadece yarıyıl sonu sınavı notu ile belirlenir.

 

II. Lisans ve Önlisans Programlarına Ait Hükümler

5) Yukarıdaki 1. Madde kapsamına giren öğrencilerden, ön lisans ve lisans düzeyinde ilişiği kesilenler;

a) Azami sürelerini doldurdukları için ilişiği kesilenler:

  1. Devam şartını yerine getirip başarısız olunan dersler için 2008-2009 Bahar yarıyılından başlamak üzere, derslerin sınavlarının açılacağı ardışık iki sınav döneminde dört sınav hakkı verilir. Başarısız derslerinden devam hakkını kullanmak isteyenler İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde bu derslere kayıtlarını yaptırırlar. Bu derslere ait dört sınav hakkı yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl sonu mazeret sınavı haftası ve bunu izleyen dönemin (yarıyılın) sonundaki yarıyıl sonu ve yarıyıl sonu mazeret sınavı haftalarında kullandırılır. Devam hakkını kullanmak isteyen öğrenciler hangi dersler için bu haklarını kullanacaklarını 2008-2009 Bahar Yarıyılı kayıt dönemi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına beyan etmeleri gerekmektedir.
  2. Devam şartını yerine getirmedikleri veya hiç almadıkları dersler için, İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bu derslere kayıt yaptırırlar.

b) Kendi isteği ile kayıt sildirme, kayıt yenilememe, disiplin cezası ve diğer nedenlerle ilişiği kesilenlerin doğrudan öğrenciliğe intibakları yapılır ve ayrıldıkları noktadan öğrencilikleri devam ettirilir. Bu durumda olan öğrencilerin kalan azami sürelerine ilave olarak iki dönem (Yarıyıl) ek süre verilir.

c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini, gözaltında, tutuklu veya hükümlü olup da ceza infaz kurumunda bulunanlar ise bu hallerinin sona ermesini takip eden iki ay içinde bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvurmaları halinde, haklarını müracaatlarını takip eden ardışık iki dönemde ve bu maddenin  "a" ve "b" bentlerine uygun olarak kullanırlar.

d) Türkçe hazırlık programında iken ilişiği kesilen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe seviyelerini yeterli düzeye getirmeleri için başvurularından itibaren bir yıl süre tanınır. Bu süre sonunda yeterliğini kanıtlayanların öğrenciliğe intibakları yapılır.

e) İngilizce hazırlık sınıfında iken her ne sebeple olursa olsun kaydı silinen öğrenciler, müracaatlarını takip eden bir yıllık süre içinde Yaz Okulu Yeterlilik Sınavı dâhil olmak üzere, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından açılan İngilizce Yeterlilik Sınavlarına girerek dört sınav hakkını kullanırlar.   Bu süre sonunda İngilizce yeterliğini sağlayanların öğrenciliğe intibakları yapılır. İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen herhangi bir İngilizce dil sınavı belgesi de gerekli puanı almak koşuluyla yeterlilik için kabul edilir.

f) Konservatuar Lisans Mesleki Hazırlık Sınıfında iken ilişiği kesilenler, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından bir yıl içinde açılacak (Haziran/Eylül/Ocak/Haziran) ardışık dört sınava girerler. İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Lisans Mesleki Hazırlık Sınıfı Senato Esaslarına göre başarılı olanların öğrenciliğe intibakları yapılır. İngilizce hazırlık aşamasında ilişiği kesilen öğrencilerin intibakları İngilizce başarı şartı aranmadan yürürlükteki Eğitim Planına göre yapılır.

g) Uluslar Arası Ortak Lisans Programlarından yeterli TOEFL puanı alamadığı için ilişiği kesilen öğrenciler gerekli TOEFL puanını sağladıklarını belirleyen belgeyi 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonuna kadar sundukları takdirde öğrenciliğe intibakları yapılır.  Programlardan ilişikleri ortak programı yürüten karşı kurum tarafından kesilenlerin müracaatları 5806 sayılı kanununun 16. Maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kuruluna iletilir. 

h) Bu kanundan yararlanmak üzere başvuranlar istedikleri takdirde yaz öğretimine devam eden öğrencilerle aynı şartlarda olmak üzere derslere devam ve/veya sınav haklarını, dersin açılmış olması kaydıyla, yaz öğretiminde de kullanabilirler.

6) Bu esasların 5. Maddesinde verilen hakların kullanılması süreci sonunda üniversite ile ilişkilerinin kesilme neden(ler)i ortadan kalkanlar öğrenciliğe intibak ettirilir. Mezun olma kriterleri için yürürlülükteki son ders planları esas alınır. Başarısız olunan derslerin planlardan çıkarılmış olması halinde bu dersler yerine, ilgili Fakülte Dekanlıkları, Konservatuar ve Yüksek Okul Müdürlükleri tarafından yürürlükteki son ders planına uygun olarak ve eşdeğer nitelikte başka ders veya dersler belirlenir. Eşdeğer nitelikte ders bulunamaması durumunda o ders için muafiyet verilir.

7) Lisans programlarına devam ederken çeşitli nedenlerle ön lisans diploması alarak kurumlarından ayrılanlar da yukarıdaki 5. Maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

8) Çift Anadal Programında veya Yandal Programında, ikinci anadaldan veya yandaldan ilişiği kesilen öğrenciler, bu yasa kapsamı dışında kaldığından, bu yasa hükümlerinden yararlanamazlar.

9) 1996-1997 eğitim öğretim yılından önce Üniversitemizden ilişiği kesilen lisans öğrencilerinin (Konservatuar öğrencileri hariç), % 30 İngilizce öğretime tabi olmaması ve Türkçe Programların kapatılmış olması sebebiyle bu kanun kapsamından yararlanarak Üniversitemizde öğrenimlerine devam etmeleri mümkün değildir. Bu öğrencilerin ve programları kapatılan diğer öğrencilerin başvuruları incelendikten sonra Yükseköğretim Kuruluna iletilerek, 5806 sayılı kanunun 16. Maddesinden yararlanmaları sağlanır.

10) 5806 Sayılı Kanunun uygulanması İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, intibak durumuna gelebilen öğrencilerin intibak işlemleri ise ilgili Fakülte Dekanlıkları, Konservatuar ve Meslek Yüksek Okulu Müdürlükleri tarafından yapılır.

 

III. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Ait Hükümler

11) Yukarıdaki 1. Madde kapsamına giren öğrencilerden, lisansüstü düzeyde ilişiği kesilenler:

a) Ders aşamasında azami sürelerini doldurmaları nedeniyle ilişiği kesilenler ile başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenlere başarısız olunan dersler için 2008-2009 Bahar yarıyılından başlamak üzere, derslerin sınavlarının açılacağı ardışık iki sınav döneminde üç sınav hakkı verilir. Zorunlu dersler hariç, istenilmesi halinde başarısız olunan dersler değiştirebilir. İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne uygun olarak bir dönem için yazılınan bu ders veya derslere devam edilerek sınav veya sınavlarına girilir.

b) Kendi isteği ile kayıt sildirme, kayıt yenilememe, disiplin cezası ve diğer nedenlerle ilişiği kesilenlerin doğrudan öğrenciliğe intibakları yapılır ve ayrıldıkları noktadan öğrencilikleri devam ettirilir.

c) İngilizce yeterlik sürecinde her ne sebeple olursa olsun kaydı silinen yüksek lisans öğrencileri, başvurularını takiben bir yıl içinde Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından açılan İngilizce Yeterlilik Sınavlarına girerek üç sınav hakkını kullanırlar. Bu süre sonunda İngilizce yeterliğini sağlayanların öğrenciliğe intibakları yapılır. İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen herhangi bir dil sınavı belgesi de gerekli puanı almak koşuluyla yeterlilik için kabul edilir. İngilizce yeterlik sürecinde her ne sebeple olursa olsun kaydı silinen doktora veya sanatta yeterlik öğrencilerine başvurularını takiben üç ardışık ÜDS sınavına girme hakkı verilir. Bu sınavlarda başarılı olunması halinde veya İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarında belirtilen İngilizce yeterliğini gösterir dil sınavlarından herhangi birinden gerekli başarının üçüncü ve son ÜDS sınav sonuçları ilanından önce sağlandığını kanıtlayan bir belgenin sunulması halinde öğrencinin doktora öğrenimine intibakı yapılır.

d) Doktora ve yüksek lisans öğreniminde bilimsel hazırlık aşamasında ilişiği kesilen öğrencilere de bu maddenin "a" ve "b" bentlerindeki hükümler uygulanır.

e) Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olup ilişiği kesilmiş olan öğrencilere, 2008-2009 Öğretim Yılı Bahar yarıyılından başlamak üzere akademik takvime uygun olarak ardışık üç sınav döneminde üç sınav hakkı kullandırılır.

f) Doktora veya Sanatta Yeterlik Tez Önerisi savunmasında başarısız olup ilişiği kesilmiş olan öğrencilere, 2008-2009 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından başlamak üzere akademik takvime uygun olarak ardışık üç sınav döneminde tez önerisi savunma hakkı kullandırılır.

g) Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için yabancı dil sınavında başarısız olup ilişiği kesilen öğrencilere ve Sanatta Yeterlilik Çalışmasını sonuçlandırabilmek için yeterli yabancı dil seviyesini sağlayamadığından ilişiği kesilen öğrencilere başvurularını takiben üç ardışık ÜDS sınavına girme hakkı verilir. Bu sınavlarda başarılı olunması halinde veya İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarında belirtilen İngilizce yeterliğini gösterir dil sınavlarından herhangi birinden gerekli başarının üçüncü ve son ÜDS sınav sonuçları ilanından önce sağlandığını kanıtlayan bir belgenin sunulması halinde öğrencinin doktora öğrenimine intibakı yapılır.

h)  Tez aşamasında ilişiği kesilen öğrencilere; 2008-2009 Öğretim Yılı, Bahar yarıyılından başlamak üzere, Yüksek lisans öğrencileri için bir yıl (iki yarıyıl), doktora veya sanatta yeterlik öğrencileri için üç yıl (altı yarıyıl) tez hazırlama süresi verilir.

12) Bu kanunla verilen hakların kullanılması sürecinde veya sonunda ilişiği kesilme nedenleri ortadan kalkanlar ilgili Enstitütü Müdürlükleri tarafından öğrenciliğe intibak ettirilir ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerine tabii olurlar. Mezun olma kriterleri olarak yürürlülükteki son ders planları esas alınır.

13) Başarısız olunan derslerin programdan çıkarılmış olması halinde bu derslerin yerine, ilgili program yürütme kurullarının önerisiyle Enstitü Müdürlükleri tarafından başka dersler belirlenir.

14) 1985-1986 eğitim öğretim yılından önce Üniversitemizden ders aşamasında iken ilişiği kesilen lisansüstü öğrencilerinin; % 30 İngilizce öğretime tabi olmaması ve Türkçe Programların kapatılmış olması sebebiyle bu kanun kapsamından yararlanarak Üniversitemizde öğrenimlerine devam etmeleri mümkün değildir. Bu öğrencilerin ve programları kapatılan diğer öğrencilerin başvuruları incelendikten sonra Yükseköğretim Kuruluna iletilerek, 5806 sayılı kanunun 16. Maddesinden yararlanmaları sağlanır.

 

Bu esaslar; İTÜ Senatosu'nun 25.12.2008 günlü, 488 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.