LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİMİ İÇİN 5316 NO.lu KANUN'un

SENATO UYGULAMA ESASLARI

Bu yasa hükümlerinden 29.06.2000-18.03.2005 tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun İTÜ ile ilişkileri kesilen öğrenciler yararlanabilir.Bu yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen öğrenciler  18 Mayıs 2005 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmek zorundadırlar.

1. Yabancı dil öğrenim aşamasında kaydı silinenler

Bu öğrenciler, başvurularını takip eden 1 yıl içinde, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarında belirtilen geçerli İngilizce yeterliğini gösterir dil sınavlarından herhangi birinden gerekli başarıyı sağladığını kanıtlayan belgeyi ilgili birimlere sunmak zorundadırlar. Belirlenen süre içinde bu belgelerden birini sunan öğrenci lisansüstü eğitimine başlayabilir.

2. Lisansüstü ders aşamasında kaydı silinenler

Her ne şekilde olursa olsun ders aşamasında kaydı silinen öğrenciye 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren ard arda iki yarıyıl süre verilir. Öğrenciye bu süre içinde, ilgili Program Yürütme Kurulunun önerisi doğrultusunda ve mevcut dersler göz önünde tutularak belirlenecek dersler için, sınava girme hakkı elde etmenin gereklerini yerine getirmek koşulu ile, iki sınav hakkı verilir. Öğrenci bu derslerin sınavlarına normal sınav döneminde ve bu dönemi takip eden ilk hafta içinde girer. Bu süre sonunda İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ders aşaması ile ilgili koşullarını yerine getiren öğrencilerin intibakları ve kayıtları yapılır.

3. Yüksek Lisans tez aşamasında kaydı silinenler

Bu öğrencilerin 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kayıtları yapılır ve yüksek lisans tezinin hazırlanması için bir yıl süre verilir. Tezlerini bu süreler sonunda teslim edip sınavda başarısız olan öğrencilere yürürlükte olan mevcut yönetmeliklerdeki hükümler uygulanır.

4. Tezsiz yüksek lisans programında (I.ve II. Öğretim) Dönem Projesini teslim etmediği  için kaydı silinenler

Bu öğrencilerin 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kayıtları yapılır ve yüksek lisans dönem projesinin hazırlanması için bir yıl süre verilir.

5.Yeterlik sınavı aşamasında yabancı dil sınavında başarısız olanlar

Doktora yeterlik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavında başarısız olanlar
Sanatta yeterlik tezini teslim aşamasında yabancı dil koşulunu sağlayamayanlar

Bu öğrenciler, başvurularını takip eden 1 yıl içinde, İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarında belirtilen doktora yeterlik sınavı için geçerli, İngilizce yeterliğini gösterir dil sınavlarından herhangi birinden gerekli başarıyı sağladığını kanıtlayan belgeyi ilgili birimlere sunmak zorundadırlar. Belirlenen süre içinde bu belgelerden birini sunan öğrenci lisansüstü eğitimine başlayabilir.

6. Doktora yeterlik aşamasında kaydı silinenler

Bu öğrenciler 2005-2006 Eğitim- Öğretim yılının Kasım döneminde yeterlik sınavına alınır. Başarılı olan öğrenciler 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü eğitimlerine başlarlar. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler Mayıs döneminde tekrar sınava alınırlar, başarılı olanlar Eğitim- Öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü eğitimlerine başlarlar. İkinci sınavdan da başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişkileri kesilir.

7. Tez aşamasında kaydı silinenler
Doktora tez aşamasında kaydı silinenler
Sanatta yeterlik tez aşamasında kaydı silinenler

Tez aşamasında her ne sebeple olursa olsun ilişkisi kesilen öğrencilerin 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kayıtları yapılır ve iki yıl tez hazırlama süresi verilir. Öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili Program Yürütme Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeniden bir tez danışmanı ve tez izleme komitesi atanabilir. Tez reddi nedeni ile kaydı silinen öğrencilerin eski tezlerinden farklı yeni bir tez hazırlamaları esastır.

8. İntibakı yapılacak öğrencilere uygulanacak yönetmelik

Bu öğrencilere yürürlükteki mevcut son yönetmelikler uygulanır.

9. Halen askerlik görevini yapmakta olanlar, gözlem altında veya tutuklu bulunanlar

Terhislerinden veya tutukluluk hallerinin sona ermesinden itibaren iki ay içinde müracaat etmeleri gereklidir. Bu öğrencilere yukarıda verilen maddeler aynen uygulanır. Bu maddelerde belirtilen süre kısıtlamaları, ilgilinin başvuru tarihinden itibaren hesaplanır.