6111 SAYILI AF KANUNU’NUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

 

Genel Hükümler

1. Kanun’un yayımlandığı 25.02.2011 tarihine kadar Üniversitemiz’e bağlı birimlerden, hazırlık ve ara sınıflar dahil, ön lisans ve lisans öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden yabancı dil hazırlık, bilimsel hazırlık ve ara sınıflar dahil her ne sebeple olursa olsun (terör suçundan hüküm giyenler hariç) kaydı silinmiş olanlar ile Üniversitemiz’e ait herhangi bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar 2547 sayılı Kanunun Geçici 58 inci Maddesi’nden yararlanabilmek için

25 Temmuz 2011 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

 

2. 6111 sayılı Kanun'un öngördüğü başvuru süresi içinde başvuramayan ancak raporlu olduğuna ilişkin heyet raporunu 25.08.2011 tarihi mesai bitimine kadar ibraz edenler bu kanundan yararlandırılırlar.

3. Kanun’un yürürlüğe girdiği 25 Şubat 2011 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde gerekli belgelerle birlikte başvurmaları halinde anılan kanun hükümlerinden yararlandırılırlar.

 

4. Bu esasların 1 inci Maddesi’nde belirtilen başvuru süresi içinde askere alınmaları gerekenler, bu maddede belirtilen hakları kullandıkları takdirde tecilli veya tehirli sayılır. Bu Kanun’dan yararlanarak öğrenciliğe intibakları yapılanların askerlik tecil veya tehir işlemleri hakkında 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35 inci Madde’si hükmü uygulanır; bunlardan askere alınması gerekenlerin istemeleri halinde askerlik süresi boyunca öğrenim hakları dondurulur.

 

5. Lisans programlarına devam ederken çeşitli nedenlerle kaydı silinip ön lisans diploması alarak ayrılanlar da bu kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

 

6. Başvuruları geçerli olan adaylar; değerlendirilmeleri ve intibakları yapıldıktan sonra, devam ve sınav haklarını kullanacakları döneme ait ilgili eğitim-öğretim yılı için 2547 sayılı Kanun’un 46 ıncı Madde’si gereğince durumlarına uyan katkı payını ödemek zorundadırlar.

 

7. Kesin kayıt için istenen belgeler ile kayıt işlemlerine ilişkin kural ve süreçler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca internet aracılığı ile öğrencilere duyurulur.

 

8. İstenen belgelerin asıllarını ilan edilen tarihler arasında teslim etmeyen adayların başvuru işlemleri geçersiz olur, bu durumda olan adaylar kayıt haklarından feragat etmiş sayılırlar ve daha sonra hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiren adaylara ilgili dönemden geçerli olmak üzere öğrenim durumuna uyan belge verilir.

 

9. İlgili Kanundan yararlanmak üzere başvuran ve başvuruları uygun bulunan adayların, öğrencilik haklarını kullanması, istenen belgelerin tam olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslimi ile başlar. İstenen belge/belgeleri ilan edilen tarihte teslim etmeyen adaylar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

10. Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile Üniversite’nin farklı bölümlerine/programlarına veya örgün öğretim yapan diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt olanların daha önce kayıtlarının silindiği bölümlere/programlara bu kanundan yararlanmak üzere başvurmaları halinde, bu esasların durumlarına uyan ilgili maddelerine göre işlem yapılır. Bu bölümlere/programlara yeniden kayıt hakkı kazanmaları halinde kayıtları yapılır. Ancak aynı anda örgün öğretim yapan iki ayrı yükseköğretim programına devam edemeyeceklerinden bahisle Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile sonradan kayıt oldukları bölümden/programdan kayıtlarını sildirmeleri veya mezun olduklarını belgeledikleri takdirde öğrenime devam etmelerine izin verilir.

 

11. Her ne sebeple olursa olsun, çift anadal ve yandal programlarından ilişiği kesilen öğrenciler çift anadal ve yandal programlarına yeniden kayıt yaptıramazlar.

12. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen kişiler bu kanun hükümlerinden yararlanamazlar.

 

13. Bu kanundan yararlanarak Üniversitemiz’e yeniden kayıt yaptıranlardan, işi veya ikametinin başka bir ilde olduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibariyle geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, ikamet ettikleri ildeki üniversitelerin eşdeğer programlarına yatay geçiş yapabilirler. Ancak, Üniversitemize anılan kanundan yararlanmak üzere bu yönde yapılacak yatay geçiş başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

14. Bu kanundan yararlanarak Üniversitemiz’de öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki kontenjan sınırlaması olan eşdeğer bölümlere, kontenjan sınırlaması olmayan diploma programlarında ise istedikleri bölümlere yatay geçiş yapabilirler.

 

15. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık, önlisans veya lisans düzeyinde öğrenim görürken 22/10/2008 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilenler, doğrudan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvurularını yapmak zorundadırlar. Bu kapsamda Üniversitemiz’e yerleştirilecek adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadırlar. İngilizce yeterliğini belgeleyen adayların lisans programına intibakları İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

 

16. Bu kanundan yararlanarak yeniden kayıt yaptıran öğrenciler, bölümlerin ve enstitülerin yürürlülükteki son ders planlarından sorumlu tutulurlar. Ayrıca bu öğrenciler mezuniyetleri için öngörülen asgari kredideki tüm dersleri ve stajlarını alıp başarmakla yükümlü olurlar. Başarısız olunan derslerin planlardan çıkarılmış olması halinde bu dersler yerine, ilgili Fakülte Dekanlıkları, Konservatuar Yüksek Okul ve Enstitü Müdürlükleri tarafından yürürlükteki son ders planına uygun olarak ve eşdeğer nitelikte başka ders veya dersler belirlenir. Eşdeğeri bulunamayan dersler mezuniyete yönelik olarak değerlendirmeye alınmaz.

 

17. 2547 sayılı Kanun'un 6111 sayılı Kanun ile değişik 44. maddesinden önce 44.madde ile verilen sınav haklarının kullanılmasında;

  1. Halen sınav hakkı tanınan öğrenciler bu haklarını 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar kullanırlar.

  2. 5806 sayılı Kanun'dan yararlanarak, öğrenime dönmüş ve sınav hakkı kullanan öğrenciler sınav hakkını kullanmaya devam ederler, bu öğrencilerden öğrencilik statüsü kazanamayanlar 6111 sayılı Kanun’la öğrencilik statüsü kazanırlar ve bu kanuna tabi olurlar.

  3. 6111 sayılı Kanun'dan önce sınav hakkı tanınmamış öğrenciler mevcut uygulamaya dahil olurlar.

18. Halen intibak programına kayıtlı olup başarısız olan öğrencilerin programdan ilişiği kesilmez. İlişiği kesilen öğrencilerin ise kayıtları yapılır ve 6111 sayılı Kanun'a tabi olurlar.

 

19. Uygulamalarda karşılaşılan tereddütlü durumlarda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan/yayınlanacak olan kararlar doğrultusunda alınacak İstanbul Teknik Üniversitesi Senato Kararları geçerli olacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ek kararlar gönderilmesi halinde, Üniversitemizce yeniden düzenleme yapılacaktır.

 

20. Bu kanundan yararlanacak öğrenci adayları derslerin alınması ve başarılması hususlarında İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeği ile ilgili Senato Esasları hükümlerine tabidirler.

 

 

Lisans ve Önlisans Programlarına Ait Hükümler

 

1. Lisans ve önlisans programlarındaki öğrenimleri sırasında 1., 2., 3. ve 4. Sınıftan kaydı silinen öğrencilerden; anılan kanundan yararlanmak üzere Üniversite’ye süresi içinde başvuruda bulunmuş olanlardan;

a) Kendi istekleri ile kayıtlarını sildirmiş olanlar,

b) Disiplin cezası (terör suçundan hüküm giyenler hariç) nedeniyle ilişiği kesilenler,

c) Devamsızlığı ve ilgili dönemde/dönemlerde kayıtlarını yenilememeleri nedeniyle kayıtları silinmiş olanlar,

d) Başarısızlık,

e) Öğrenim süresinin sona ermesi,

f) Diğer nedenlerle ilişiği kesilenler için

Herhangi bir özel sınav açılmaz. Bu durumda olanların başarılı oldukları dersler, stajlar göz önüne alınmak suretiyle halen uygulanmakta olan öğretim planlarına göre intibakları yapılır ve öğrenimlerine başlayacakları öğretim yılı ve yarıyılları belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın internet sayfasında ilan edilir.

2. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programından (Dikey geçiş intibak sınıfından) kaydı silinenlerin intibakları hazırlık sınıfına yapıldıktan sonra bu programı başarıyla tamamlayanların resmi öğrenci statüsünde kayıtları yapılır.

 

3. Türkçe hazırlık programında iken ilişiği kesilen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe seviyelerini yeterli düzeye getirmeleri için başvurularından itibaren bir yıl süre tanınır. Bu süre sonunda yeterliğini kanıtlayanların öğrenciliğe intibakları yapılır.

 

4. İngilizce hazırlık sınıfında iken (terör suçundan hüküm giyenler hariç) her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenlerin intibakları İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. Programa kayıt yaptırdıktan sonra birinci akademik yıl içinde devamsızlık veya akademik başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilenler Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Okulu’na bir kez daha kayıt yaptıramazlar. Bu durumda olan adayların İngilizce yeterlik koşulunu sağladığını, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar (yaz okulu dahil olmak üzere) belgelendirmesi zorunludur. İngilizce yeterlik koşulunu belgeleyemeyen adaylar isterlerse, 04/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin 12. fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yatay geçiş için başvuru yapabilirler. Yatay geçiş için başvuruda bulunmayan adayların İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilişikleri kesilir. İngilizce yeterliğini belgeleyen adayların lisans programına intibakları mevcut İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

 

5. Konservatuar Lisans Mesleki Hazırlık Sınıfında veya İngilizce hazırlık aşamasında iken ilişiği kesilenlerin intibakları İngilizce başarı şartı aranmadan yürürlükteki Eğitim Planı’na göre doğrudan birinci sınıfına yapılır.

 

6. Bu kanundan yararlanarak Türkçe öğretim programlarından ilişiği kesilen ve yeniden kayıt yaptırma hakkı kazanan adaylardan mezun olması için alması gereken ders sayıları 6 ve altında olanların İngilizce koşulunu sağladıklarını belgelendirmeleri gerekmez.

 

7. Öğrenci alımı durdurulan ve öğretimi devam etmeyen programı kazandığı halde kayıtlarını yaptırmayan adaylardan bu kanundan yararlanmak suretiyle yeniden kayıt hakkı kazananların intibakı, Üniversitemiz tarafından eşdeğer bir programa İngilizce yeterlilik koşulunu sağladıklarını 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar (yaz okulu dahil olmak üzere) belgelemeleri durumunda yapılır. İngilizce yeterlik koşulunu belgeleyemeyen adaylar isterlerse, 04/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin 12. fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yatay geçiş için başvuru yapabilirler. Yatay geçiş için başvuruda bulunmayan adayların İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilişikleri kesilir. Eşdeğer bir programın bulunmaması halinde bu durumdaki adayların başvuruları incelendikten sonra Yükseköğretim Kurulu'na iletilir ve adayların durumu Yükseköğretim Kurulu'nca değerlendirildikten sonra, adaylara denkliği uygun görülen yükseköğretim kurumunda Kanunun verdiği haklar kullandırılır.

 

8. Bu kanundan yararlanarak yeniden kayıt yaptırma hakkı kazanan adaylardan, öğrenci alımı durdurulan ve öğretimi devam etmeyen programlardan veya öğretim dili Türkçe programlardan ilişiği kesilenlerin üniversitemizin öğretim dilinin % 30 İngilizce ve % 100 İngilizce olması nedeniyle, İngilizce yeterlik koşulunu sağladığını, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar (yaz okulu dahil olmak üzere) belgelendirmesi zorunludur.İngilizce yeterlik koşulunu belgeleyemeyen adaylar isterlerse, 04/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin 12. fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yatay geçiş için başvuru yapabilirler. Yatay geçiş için başvuruda bulunmayan adayların İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilişikleri kesilir.

 

9. 6111 Sayılı Kanun’un uygulanması İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, intibak durumuna gelebilen öğrencilerin intibak işlemleri ise ilgili Fakülte Dekanlıkları, Konservatuar ve Meslek Yüksek Okulu Müdürlükleri tarafından yapılır.

 

Lisansüstü Programlarına Ait Hükümler

1. Anılan kanundan yararlanmak üzere Üniversite’ye süresi içinde başvuruda bulunmuş olanlardan;

 

a. Kendi istekleri ile kayıtlarını sildirmiş olanlar,

b. Disiplin cezası (terör suçundan hüküm giyenler hariç) nedeniyle ilişiği kesilenler,

c. Devamsızlığı ve ilgili dönemde/dönemlerde kayıtlarını yenilememeleri nedeniyle kayıtları silinmiş olanlar,

d. Yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam ederken belirtilen süreler sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamamaları sebebiyle ilişiği kesilmiş olanlar

e. Diğer nedenlerle ilişiği kesilenler için;
 

Herhangi bir özel sınav açılmaz. Bu durumda olanların başarılı oldukları dersler, göz önüne alınmak suretiyle halen uygulanmakta olan öğretim planlarına göre intibakları yapılır ve öğrenimlerine başlayacakları öğretim yılı Enstitülerin internet sayfasında ilan edilir.

2. Tez savunma sınavından başarılı bulunduğu halde bez ciltli tezini Enstitüye teslim etmediğinden kaydı silinen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine, bu kanundan yararlanarak öğrenimlerine başladıkları yarıyıldan itibaren, tezlerini teslim etmeleri için “1 yarıyıl” süre tanınır. Belirtilen süre sonunda tezini halen teslim etmeyen öğrenci için İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

3. Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olduğundan dolayı kaydı silinen öğrencilere, bu kanundan yararlanarak öğrenimlerine başladıkları yarıyıl için “1 sınav hakkı” verilir. Yarıyıl sonu itibariyle yeterlik sınavına girmeyen veya girdiği halde başarısız olan öğrenciler için İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  1. Doktora tez önerisi reddedildiğinden, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez doktora tez ilerleme sunumundan başarısız bulunduğundan, Yüksek Lisans veya Doktora Tezini süresi içinde teslim etmediğinden veya teslim edip savunma sınavından başarısız olduğundan dolayı ilişiği kesilmiş olan öğrenciler tez konularını değiştirerek öğrenimlerine devam ederler. Bu durumdaki öğrenciler istedikleri taktirde daha önceki danışmanlarını değiştirebilirler veya ilgili Program Yürütme Kurulu ve Anabilim Dalı Başkanlığı öğrenciye yeni bir danışman atar.

 

5. İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamadığından dolayı kaydı silinen öğrencilerin İngilizce yeterlilik koşulunu sağladığını, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar (yaz okulu dahil olmak üzere) belgelendirmesi zorunludur. İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan adayların İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilişikleri kesilir. İngilizce yeterliğini belgeleyen adayların lisansüstü programına intibakları İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

 

6. Bilimsel Hazırlık programını başarıyla tamamlayamadığından dolayı kaydı silinen öğrencilerin, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar bilimsel hazırlık derslerini tamamlaması gerekir. Bilimsel hazırlık derslerini tamamlayamayan öğrencilerin bu koşulu sağlayıncaya kadar geçirdikleri süre azami süreden (3 yıl) sayılır. Bilimsel Hazırlığı başarıyla tamamlayan öğrencilerin lisansüstü programına intibakları İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

 

7. Bu kanundan yararlanarak yeniden kayıt yaptırma hakkı kazanan adaylardan halen bir lisansüstü programa kayıtlı olanların ilişiklerinin kesildiği programa başvurmaları halinde, Yükseköğretim Kurulu kararı ile aynı anda iki lisansüstü programda öğrenci alınamayacağına ilişkin kararı çerçevesinde, sadece kayıtları yapılır. Ancak halen devam ettiği programdan ayrıldığını veya mezun olduğunu belgeledikten sonra öğrenimlerine devam etmesine izin verilir.

8. Öğrenci alımı durdurulan ve öğretimi devam etmeyen Lisansüstü programa kabul edildikleri halde kayıtlarını yaptırmayan adaylardan bu kanundan yararlanmak suretiyle yeniden kayıt hakkı kazananların intibakı, üniversitemiz tarafından eşdeğer bir programa İngilizce yeterlilik koşulunu sağladıklarını 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar (yaz okulu dahil olmak üzere) belgelemeleri durumunda yapılır. İngilizce yeterlik koşulunu sağladıklarını belgeleyemeyen adayların İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilişikleri kesilir.

 

9. Bu kanundan yararlanarak yeniden kayıt yaptırma hakkı kazanan adaylardan, öğrenci alımı durdurulan ve öğretimi devam etmeyen Lisansüstü programlardan veya öğretim dili Türkçe lisansüstü programlardan ilişiği kesilenlerin, Üniversitemiz’in öğretim dilinin % 30 İngilizce ve % 100 İngilizce olması nedeniyle, İngilizce yeterlik koşulunu sağladığını, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar (yaz okulu dahil olmak üzere) belgelendirmesi zorunludur. İngilizce yeterlilik koşulunu yerine getirmeyen adayların intibakları yapılmaz. İngilizce yeterlik koşulunu sağladıklarını belgeleyemeyen adayların İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilişikleri kesilir.

 

Üniversitemizde Bir Programı Kazandıkları Halde Kayıt Yaptırmayanlara İlişkin Hükümler

a)Önlisans veya lisans programını kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar:

1. ÖSYM’ den alacakları belge ile durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

2. Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde İngilizce yeterliğini belgeleyen adayların lisans programına kayıtları mevcut İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

 

b) Lisansüstü programa kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayanlar:

  1. Başvuru sırasında İstanbul Teknik Üniversitesi’de lisansüstü programına kabul edildiklerine dair belge sunmak zorundadırlar.
  2. Üniversitemiz lisansüstü programlarına sadece İngilizce yeterlik koşulunu sağlayan ve bunu belgeleyen adaylar kabul edildiği için, lisansüstü programa kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayan adaylar programa başlamak için İngilizce yeterlik belgesi sunmak zorundadırlar.
  3. İngilizce yeterliğini belgeleyen adayların lisansüstü programa kayıtları İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.