Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 477E Turizm ve Çevre
Tourism and Environment
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Tanım ve kavramlar; Turizm sistemini oluşturan elemanlar; Turizm gelişme evreleri ve gelişimi etkileyen faktörler;Turizm aktivitelerinin mekansal yoğunlaşma alanları ve özellikleri;Turizm kaynağı olarak çevre, doğal ve kültürel kaynaklar; Turizm ve çevre etkileşimi, turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri; Sürdürülebilir turizm ve bileşenleri,taşıma kapasitesi; Turizm ve çevre politikaları; Turizm planlaması; Kıyı alanlarının turizm amaçlı kullanımı; Kentsel turizm;Alternatif turizm; Türkiye'de turizm gelişimi ve sorunlar; Dünyadan örnekler.

Definitions and concepts; Tourism system components; Tourism development stages and factors influencing on tourism development; Spatial concentration of tourism activities and characteristics; Environment as the source of tourism, natural and cultural resources; Interaction between tourism and environment, economic, social and environmental impacts of tourism; Sustainable tourism and its components, carrying capacity; Tourism and environment policies; Tourism planning; Coastal tourism; Urban Tourism; Alternative tourism; Tourism development and issues in Turkey and the cases from other countries.