Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 312 Proje VI
Project VI
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
5 10 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) SBP 311 MIN DD
veya/or SBP 311E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
1/5000 Ölçekli stratejik plan kararlarına göre mevcut-gelişme alanlarında eylem alanlarının belirlenmesi, senaryo seçeneklerinin ortaya konulması, yasal çerçevenin irdelenmesi,konut, rekreasyon, donatı ve fonksiyon alanlarının planlanması ve tasarımı.

Determination of action areas in present and development areas according to 1/5000 scale strategic plan decisions, determination of scenario alternatives, evaluation of legal frame work and the planning and desing of housing, recreation, facilities and functional areas.