Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 311 Proje V
Project V
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
5 10 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) SBP 212 MIN DD
veya/or SBP 212E MIN DD
veya/or SBP 216 MIN DD
veya/or SBP 216E MIN DD
veya/or SBP 218 MIN DD
veya/or SBP 218E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Şehirsel değişim ve gelişme dinamiklerinin bölgesel kapsamda ele alınması; bölgesel ve kentsel ölçekteki sosyo-ekonomik, doğal ve yapılaşmış çevre verilerinin toplanması, verilerin analizi, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, verilerin sentezi, senaryo alternatiflerinin geliştirilmesi, kentsel değişimi ve gelişimi yönlendirecek ilke, strateji ve politikaların belirlenmesi, yasal, yönetimsel ve kurumsal çerçevenin irdelenmesi, kentsel gelişim planının seçenekli olarak hazırlanması.

Evaluation of dynamics of urban change and development at the regional level, collection of data on socio-economic, natural and built environment at regional and urban scale, data analysis, assessment of data analyses, synthesis of data, development of scenario alternatives, identification of principles, strategies and policies that will direct urban change and development, evaluation of legal, administrative and institutional framework, production of an urban plan with alternatives.