Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 218 Proje IV-Stratejik Mekansal Planlamaya Giriş:Metodlar,Teknikler,Araçlar
Project IV-Introductions to strategic Spatial Planning:Methods,Techniques.Tools
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
5 10 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) TES 211E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Stratejik mekansal planlama yaklaşımına bağlı olarak: 1. Bir yerleşmenin mekansal dinamiklerinin: yerleşme sistemleri ve mekansal kademelenme, ulaşım ağ ve ilişkileri, alan kullanımları, sosyal, ekonomik ve çevresel özelliklerine göre ortaya konması. 2. Sektörler arası ilişkilerin ve mekansal etkilerinin belirlenmesi, sosyal-çevreselekonomik yapıyı tanımlayacak tekniklerin ve problemlerin tanımlanması. 3.Gelecek öngörülerinin tartışılmasında: toplumsal-kurumsal yapılar ile yasal çerçeve göz önünde bulundurularak stratejik karar geliştirme yöntemlerinin kullanılması.

Based on strategic spatial planning approach; 1. Identification of spatial dynamics in a settlement: settlement systems and hierarchy, transportation network and connections, land uses, social, economic and environmental characteristics. 2. Determination of cross-sectoral relationships and spatial impact; defining the techniques and problems representing social, environmental and economic structure. 3. Discussion of vision: Utilization of strategic decision making methods with the consideration of social, organizational bodies and legal framework.