Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
KIM 207 İnorganik Kimya
Inorganic Chemistry
Türkçe (Turkish) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) KIM 101 MIN DD
veya/or KIM 101E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Atomun elektron yapısı, atomun kuantum modeli, elementlerin periyodik özellikleri, moleküler yapı, moleküler simetri, kovalent bağ, değerlik bağı teorisi, moleküler orbital teorisi, elektronegativite, iyonik bağ, iyonik bileşiklerin kristal yapısı, metalik bağ, molekül arası kuvvetler, molekül arası kuvvetlerin etkileri, asit-baz kavramları sert ve yumuşak asitler ve bazlar, geçiş metalleri ve koordinasyon kimyası

Electrons in atoms; principles of quantum mechanics, periodic properties of elements, molecular structure, molecular symmetry, covalent bond, valence bond theory, molecular orbital theory, electronegativity, ionic bond, crystal structure of ionic compounds, metallic bond, intermolecular forces, the effects of intermolecular forces, acid-base concepts, hard and soft acids and bases, transition metals and coordination chemistry