Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
KIM 205 Organik Kimya
Organic Chemistry
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory) /
Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) KIM 101 MIN DD
veya/or KIM 101E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Karbon Atomu, Kimyasal Bağlar, Lewis teorisi, Hibrit Orbitalleri, molekül orbital teori Ara ürünler ve Doymuş Hidrokarbonlar, Doymamış hidrokarbonlar I ve II, Alkil halojenürler, Alkoller, Dioller, Eterler, Aromatik Bileşikler, Aldehit ve Ketonlar, Karboksilli Asitler ve Türevleri, Aminler, Karbonhidratlar, Yağlar, Amino asitler, Proteinler

The scope of organic chemistry and atomic properties of carbon, chemical bonding, hybrid orbitals, molecular orbiatl theory, intermediates, saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, alkyl halides, alcohols, diols, ethers, aromatic compounds, aldehyde, ketone, carboxylic acids and derivatives, amines, carbonhydrates, Lipids, amino acids, proteins