Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
KIM 202 Fiziksel Kimya
Physical Chemistry
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory) /
Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) KIM 101 MIN DD
veya/or KIM 101E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Fiziksel kimyanın temel kavramları, ideal ve gerçek gazlar, termodinamiğin 1., 2. ve 3. prensipleri, iş, ısı, entalpi, entropy, Gibbs ve Helmholtz serbest enerjileri, kimyasal potansiyel, denge, faz dengeleri, faz diyagramları, koligatif özellikler, gazların kinetik teorisi, basit karışımlar, reaksiyon hızı ifadeleri, çarpışmalar, reaksiyon kinetiği, hız yasası, reaksiyon tipleri, katalizörler ve katalitik reaksiyonlar, elektrokimya, iletkenlik ve piller.

Basic concepts of physical chemistry, ideal and real gases, 1st, 2nd and 3rd laws of thermodynamics, work, heat, enthalpy, entropy, Gibbs and Helmholtz free energies, chemical potential, equilibrium, phase equilibrium, phase diagrams, colligative properties, kinetic theory of gases, simple mixtures, reaction rate expressions, collisions, reaction kinetics, rate law, reaction types, catalysts and catalytic reactions, electrochemistry, conductivity and cells.