Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEM 214E Mühendislik Ölçümleri
Engineering Measurements
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Mühendislik ölçümlerinin ana ilkeleri, i- Mühendislik ölçümlerini planlamak, (Laboratuvar Projeleri) - hedefler, yöntem, personelin organizasyonu ve sonuçların analiz edilmesi, ii- Terimlerin tanımı, iii-Kalibrasyon, iv- Standartlar, v- Boyutlar ve birimler, vi- Genelleştirilmiş ölçüm sistemi, vii- Dinamik ölçümlerde temel kavramlar, viii- Sistem karşılığı. İstatistik yöntemler. Ölçüm hataları, kalibrasyon, sinyal iyileştirme, Direnç deneyleri için belirsizlik örneği (ITTC) ? Ata Nutku Gemi Model deney Laboratuvarı. Benzerlik, deplasman, basınç, akım, hız, ivme, sıvı seviyesi, gerilme, kuvvet, sıcaklık ölçümleri. Teçhizat tipleri ve performans karakteristikleri. Akım görüntüleme teknikleri, dinamometre prensipleri ve bilgisayar yardımıyla veri toplama. Deney havuzunda ölçüm sistemleri için genel bilgi. Dijital sinyal analizi. Mühendislik ölçümlerinde veri toplama ve analiz etme için kullanılan yazılımlar (Labview, Matlab,vb.).

Principles of engineering measurements, i-Planning of engineering measurements, (Laboratory Projects) -objectives, method, organisation of personnel and analysis of results, ii- Definition of terms, iii-Calibration, iv- Standards, v- Dimensions and units, vi- Generalised measurement system, vii- Basic concepts in dynamic measurements, viii- System response. Statistical methods in measurements. Measurement errors, calibration, signal conditioning, Uncertainty example for resistance tests (ITTC)-Ata Nutku Ship Model Testing Laboratory. Similarity, displacement, pressure, flow, speed, acceleration, liquid level, strain, force, temperature measurements. Instrument types and performance characteristics. Flow visualisation techniques, dynamometer principles and computer aided data acquisition. General information for measurement systems in a towing tank. Digital signal analysis. Data acquisition and analysing softwares for engineering measurements (Labview, Matlab, etc.).