Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
GEM 211 Gemi Geometrisi
Ship Geometry
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 2.5 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) RES 101 MIN DD
veya/or RES 101E MIN DD
veya/or RES 103 MIN DD
veya/or RES 103E MIN DD
veya/or GEM 112 MIN DD
veya/or RES 102 MIN DD
veya/or RES 102E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Gemi geometrisinin genel tanıtımı, Geminin boyutlarının tanıtılması, Boyutsuz narinlik katsayıları, Posta kesitleri, suhatları ve profil görüntüleri ve bu düzlemlerdeki resimleri çizimleri, Seri 60 gemi form planları, Geometrik çizim metodları, Tipik gemi formları, Gemi dizaynında kullanılan parametreler, Özel gemilerin geometrik çizimleri, Form karakteristikleri, Çeşitli uygulamalar.

General definition of ship geometry, Overview of ship dimensions, Non-dimensional form coefficients, Body plan, Waterline and Profile planes and determination of drawings on these planes, Series 60 ship form plans, Geometrical drawing methods, Typical ship forms, Essential parameters to consider in ship design, Geometrical drawing of special ships, Form characteristics, Various applications.