English  
 
CHZ 222E Surface&Colloid Chemistry

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 2 (2 - 0 - 0) AKTS :

Dili : İngilizce

Dersin Amacı :
1 - Zenginleştirme prosesleri arasında önemli bir yere sahip olan ve yoğun bir biçimde kullanılan flotasyonda yüzey ve kolloid kimyasının önemini cevher hazırlama bölümü öğrencilerine açıklamak
2 - Çözelti kimyası, tanelerin elektrokinetik özellikleri, mineral tanelerinin su içindeki kolloidal davranışı ve daha önemlisi flotasyonda kullanılan reaktiflerin yüzey aktif özellikleri ve bunları denetleyen mekanizmaları anlatmak
3 - Flotasyona ilave olarak, cevher hazırlamanın önemli bir prosesi olan susuzlandırma ve bunun alt prosesleri olan koagülasyon ve flokülasyonu açıklamak amacıyla tane-tane ve tane-kabarcık etkileşimlerini belirleyen kuvvetlerin büyüklüğü ve mekanizmala

Dersin İçeriği :
Koloidal sistemlerin tarihçesi, tanımı ve sınıflandırılması, Sıvı/katı, sıvı/sıvı, katı/gaz arayüzey olayları, Yüzey gerilim, yayılma ve ıslanabilirlik, Katı/sıvı arayüzeylerinde adsorpsiyon: Elektrolit olmayan sistemler, Elektrokinetik olaylar, Kolloid stabilitesi ve DLVO teorisi, Sürfaktan sistemleri: misel oluşumu, Polimerler biyokolloidler:, Dispersiyon, aerosol, köpük, ve emülsiyonlar

Dersin Çıktıları :
1 - Yüzey kimyasının flotasyonda ve diğer zenginleştirme proseslerinde önemi
2 - Çeşitli arayüzeylerde etkin olan yüzey gerilimi, temas açısı, yayılma, ıslanabilirlik gibi olaylarım denetleyen mekanizmaları ve uygulama alanları
3 - Tanelerin yüklenme mekanizmaları ve elektrokinetik davranışı
4 - Kolloid stabilitesi ve bunu kontrol eden kuvvetlerin analizini
5 - Sürfaktan ve biyolojik sistemlerin temeli ve bunların uygulama alanları olan dispersiyon, köpük ve emülsiyon gibi olaylar