DİPLOMA İŞLEMLERİ

Diploma ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine imza karşılığı teslim edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim durumlarına ilişkin belgeler ve diplomalar Yüksek Öğretim Kurulu ve Dış İşleri Bakanlığı’nın aracılığıyla ilgili temsilciliklere iletilebilir. Vefat eden mezun öğrencinin diploması, istekleri hâlinde ve belgelendirmek koşulu ile kanuni mirasçılarından ilk başvuruda bulunana, Rektörün onayıyla verilebilir. Bu durum daha sonra başvuruda bulunan diğer kanuni mirasçılarına (istekleri halinde yazı ile) bildirilir.


Diploma Alınmasında Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1-Kütüphaneye borcu olan mezunlarımızın İTÜ Merkez Kütüphanesine borçlarını ödemeleri ve borcu yoktur yazısı almaları.

2- Vekâletname ibraz edeceklerin, vekâletnamenin aslını ibraz etmeleri zorunludur. (Vekâletnamede "İTÜ tarafından düzenlenmiş olan diplomayı almaya yetkili kılındığının belirtilmesi gerekmektedir.)

Yukarıdaki belgeler ile birlikte, Nüfus cüzdanı veya yasal olarak yerine geçebilecek kimlik kartı ibraz edilerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gelinmesi.

Yabancı Uyruklu mezunlar bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluklarına yukarıdaki belgeleri teslim ederek diplomalarının Konsolosluk aracılığıyla almak için müracaat edebilirler. Diplomaları kendilerine teslim edilmek üzere başvuruda bulundukları konsolosluğa gönderilecektir.