Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Öğrencilerin Küresel COVID-19 Salgını Nedeni ile 2020-2021 Güz Dönemi için Üniversitemize Lisans Yatay Geçiş Başvuruları

 

Başvuru

07-18 Eylül 2020 tarihleri arasında http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/yurtdisiyataytc/basvuru/  web adresinden başvuru yapılması ve aşağıdaki belirtilen belgelerin pdf olarak  yüklenmesi gerekmektedir. 18 Eylül 2020 saat 17:00'da başvurular sona erecektir. Başvurular online olup başvuru için her hangi bir birime başvuru yapmanız gerekmez.

 

İstenen Belgeler

Belgelerin sisteme yüklenmesinin zaman alacağı göz önünde bulundurularak başvurunun son günlere bırakılmaması önemle duyurulur.

 

Belgeler Türkçe veya İngilizce olması gerekmektedir.

a) TC Kimlik Fotokopisi

b) Öğrenci Belgesi

c) Onaylı Not belgesi (Transkript ): Transkript Eylül 2020 tarihinden itibaren alınmış ve onaylı olması gerekmektedir. Not açıklamalarının bulunduğu sayfa da yüklenmesi gerekmektedir. Ders notları 4'lük veya 100'lük olmayan transkriptlerde notların 4'lük sistemdeki karşılıkları transkripte yer almalı yoksa notların 4'lük sistemdeki karşılıkları ayrı bir onaylı yazı ile eklenmelidir. Hazırlık eğitimi almış olan öğrencilerin transkriptlerinde bu dönem "Hazırlık" olarak belirtilmemişse Hazırlıkta okudukları dönemleri belirten onaylı bir yazı eklemeleri gerekmektedir.

d) Onaylı Ders Katalog Formları  (Ders İçerikleri)  (Alınan derslerin ders içerikleri ders bazında tek tek sisteme ekleneceği için her ders için ayrı ayrı olması gerekir. Ders katalog formunda/ders içeriğinde, konuların hafta bazında içerikte görünmesi gerekir. Fizik,Kimya v.b derslerde labaratuvar ve teorik ders aynı derste birlikte veriliyorsa yüklenecek ders içeriğinde labaratuvar kapsamında yapılan deneylerin belirtilmesi gerekmektedir. İçerikte görünmediği takdirde değerlendirme yapılamayacaktır.)

e) Aşağıda yazılı esaslarda belirtilen İngilizce yeterliliğini gösterir belge veya İTÜ Senatosu tarafından  kabul edilen belgelerden biri (Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türkçe Programlar Hariç) (İTÜ İngilizce yeterlilik sınav sonuç belgesinde internet çıktısı olabilir.)

f) Kayıtlı oldukları programa kabul edilmelerini sağlayan geçerli sınav sonuç belgesi (Geçerli Sınav İçin Tıklayınız.)

g) Adayın ayrılacağı Yükseköğretim Kurumunu (Üniversite) tanıtan dokümanlar

ğ) YÖK kararı gereğince; Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’de yer alan üniversitelerin programlarında kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayın, Üniversitemize yatay geçiş başvurusu sırasında kayıtlı olduğu Yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun sıralama bilgisini içeren belgeyi yüklemesi ya da bilginin yer aldığı internet sayfasının link adresinin belirtilmesi gerekir.

 

Yukarıda geçen onaylı ibaresi: Mühürlü, kaşeli ve imzalı yada elektronik imzalı belgeyi ifade eder.

Covid-19 salgın sebebiyle barkodlu veya doğrulama kodlu belgeler de kabul edilecektir.

 

NOT 1: Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurularında eğitim aldıkları okulların Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair okul tanınma yazısı,  yatay geçiş başvuru dönemi sonunda; Üniversitemiz tarafından liste ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurularak teyit edilecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen yanıtla okul tanıma yazısı bulunmayan öğrencilerin yatay geçiş hakkı kazanıp kayıt yaptırmış olsa dahi yatay geçişleri geçersiz olup Üniversitemizden kayıtları iptal edilecektir.

 

NOT 2: Başvuruda bulunan adaylara ONAY ya da RET ile ilgili bilgi maili gönderilmektedir. Adayların başvuru süresinde mail adreslerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

 

NOT 3: Denizcilik Fakültesi ve  İTÜ-KKTC Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programlarına kayıt hakkı kazanacak öğrenciler için Gemi Adamları Sağlık Yoklama Belgesi  kesin kayıtta istenilecektir.

 

ÖNEMLİ UYARI: Gerçeğe aykırı bilgi veya belge beyan eden adayların başvurusu geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem yapılacaktır.
 

Kontenjan;

1-Üniversitemizdeki Mühendislik ve Mimarlık programları hariç olmak üzere diğer lisans programlarına bu kapsamda yapılacak olan yatay geçiş kontenjanları yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar olabilecektir.

 

2-a) Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Lisans programlarına bu kapsamda yapılacak başvurularda kontenjanlar yurt içi yatay geçiş kontenjanının %50'sini (en fazla) geçmeyecektir.

 

    b) Üniversitemizin Mühendislik ve Mimarlık Lisans programlarına Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya Üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin Lisans programlarında kayıtlı olup, yatay geçiş başvurusu yapacak öğrenciler için yurt içi yatay geçiş kontenjanının üst sınırına kadar kontenjan kullanılabilecektir.

 

Özel Şartlar;

3- Kurumlar arası yatay geçiş şartlarından farklı olarak 3. ve 5. yarıyıllara ek olarak ilk iki yarıyıl ile son iki yarıyıllara da öğrenci başvuruları kabul edilecektir.

 

4- Hazırlık sınıfına yatay geçiş başvurusu kabul edilmeyecektir.

 

5- 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60 not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler de başvuru yapabilecektir.

 

6- 27.05.2020 tarihinden sonra yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden 2020-2021 güz dönemi için yatay geçiş başvurusu yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Yabancı Dil Yeterlilik;

7- Resmi dili İngilizce olan ülkelerin üniversitelerinde lisans programına kayıtlı olan öğrencilerden İngilizce yeterlilik belgesi aranmayacaktır.

8- Resmi dili İngilizce olmayan ülkelerin üniversitelerinde %100 İngilizce eğitim yapılan lisans programına kayıtlı olan öğrencilerden İngilizce yeterlilik belgesi aranmayacak, ancak öğrencinin kayıtlı olduğu programda %100 İngilizce eğitim yapıldığına dair resmi bir belgeyi sunması gerekmektedir.

9- Hazırlık sınıfından birinci sınıfa başvuru yapacak öğrencilerin öğrenim gördüğü üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olduğuna dair resmi belgeyi sunması gerekmektedir.

10- 7. ve 8. maddeler dışında diğer başvuru yapan öğrencilerin İngilizce yeterliliğini gösteren ve Üniversitenin resmi internet adresinde ilan edilen belgelerden birisini başvuru esnasında sunmaları gerekmektedir.

 

Başvuruların değerlendirilmesinde;

 11- 2020 yılı üniversite sıralamalarında Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları  Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının  derecelendirme sonuçlarının esas alınmasına,

 

12-Üniversite sıralamasında Madde 11’da verilen sıralama kuruluşlarından en yüksek olanın değerlendirmeye alınmasına,

 

13- Aday öğrenci yerleştirme puanı hesabında aşağıdaki kriterlerin kullanılmasına,

i)  Aday öğrenci ağırlıklı genel not ortalaması (%70)

ii) Mülakat puanı  (%30)

14-Aday öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamalarının aşağıdaki tabloda belirtilen katsayılar ile çarpılarak hesaplanmasına,

DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI

(Madde 11’de verilen üç sıralama kuruluşuna göre en üst sırada olunan sıralama dikkate alınacaktır)

Katsayı

1-50    

1.0       

51-100

0.8

101-250

0.7

251-500

0.5

501-1000

0.4

1001+

0.2

 

15-Aday öğrencilerin mülakat puanının 100 üzerinden değerlendirilmesi ve mülakatın çevrimiçi olarak yapılmasına,

16-Tüm programlardaki Yurt Dışı Kurumlar Arası geçiş kontenjanlarının dönem farkı gözetilmeksizin ilan edilen Yurt İçi Kurumlar Arası geçiş kontenjanlarına eş değer olarak belirlenmesine,

17-Başvuran öğrencinin transkriptinde bir not oluşmamış ise değerlendirmenin üniversite sıralaması ağırlığının %90’ı alınarak yapılmasına,

18-İlk 1000 dışındaki üniversitelerden yapılan başvurularda ayrıca diğer YÖK ve İTÜ ölçütlerinin de gözetilmesine,

karar verilmiş olup, bu esaslara göre başvurular değerlendirilecektir.